Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Transformcia k trvalo udratenej spolonosti

 

Pri riešení návrhu transformácie Košickej teplárenskej sústavy sme sa nevyhnutne stretli s problematikou obnovitených zdrojov energie, klimatickými zmenami a problematiky kauzálnej súvislosti rastu globálnej teploty a rastu objemu emisií skleníkového typu v ovzduší. alší vstup predstavuje problematika dostupnosti energetických zdrojov a ich cien a  problematika  krízy na finanných trhoch. Samostatnú problematiku predstavuje organizácia trhu. Ukázalo sa, e pokia nebudeme vidie za všetkými procesmi loveka a jeho vlastnosti, i u na individuálnej alebo kolektívnej úrovni, nemono nájs uspokojivé vysvetlenie pre rozhodujúcu as ekonomických procesov. Akýkovek návrh transformácie Košickej teplárenskej sústavy bez vykonania základných experimentov s obnoviteným zdrojom energie a zárove pochopenia vyššie nastolených problémov súasnosti, by bol zaloený bu na špekulácii alebo len na  kvalifikovanom odhade. Našou snahou je vytvori pevný argumentaný základ pre túto transformáciu. Z toho dôvodu sme naše výskumy rozšírili o skúmanie  detailov vlastnosti a správania sa  loveka v interakcii s prírodou, jeho individuálne a kolektívne chovanie, o vplýva zas na organizáciu trhu.  Zo sociologických štúdií sme našli evolúciou vyvinutý systém organizácie innosti loveka  v podobe lovu na zver, ktorý je v ekonomike známy pod pojmom altruistický systém so zárukou. Ale nestaí objavi prírodou vyvinutý systém, nestaí ho verbálne alebo matematicky popísa,  je potrebné nájs jeho previazanos s praxou, a správne vyjadri v ekonomických modeloch parametre jeho správania sa a zárove v legislatíve navrhnú zmenu noriem správania  sa subjektov na trhu (zmenu etiky). To umouje implementova kritériá pre maximálnu efektívnos alokácie zdrojov, i u udských, majetkových  alebo kapitálových. Naše analýzy nás vedú k záveru, e  vyjadrenie

transformácia k trvalo udratenej spolonosti zaloenej na vyuití obnovitených zdrojoch energie pri najniších ekonomických nákladoch

predstavuje s najväšou pravdepodobnosou syntetické vyjadrenie riešenia súasných základných problémov ekonomiky a spolonosti a je aplikovatená  aj na Košickú teplárenskú sústavu.  V tejto súvislosti je nutné skonštatova, e na konferencii na pôde OSN v septembri 2007 ku klimatickým zmenám z prítomných predstaviteov štátov sveta len jeden vyslovil pochybnos s názorom, e je to ekonomická innos loveka, ktorá v rozhodujúcej miere spôsobuje zmenu klímy ako dôsledok rastu emisií skleníkového typu.  Vytvorený kolektívny názor politikov prezentovaný na pôde OSN, však nie je jednoznane podporený všetkými rozhodujúcimi vedeckými autoritami a sú vytvorené dva mohutné potom pribline rovnaké vedecké tábory s odlišným názorom. Rozdielna situácia medzi politickou reprezentáciou a vedeckou reprezentáciou nás viedla k otázke, i nedošlo na úrovni politickej k javu známom ako polarizácia davu, pri ktorej sa individuálne ego  identifikuje s kolektívnym názorom, ako pohodlná cesta splynutia v mase. Pravda sa zvyajne nachádza v zjednotení protikladov a aj v dôsledku zmeny vonkajších parametrov je v stave relatívnom.  Akceptovali sme skutonos, e lovek vkladá vlastné psyché medzi svoje vedomie  a pozorovaný objekt a preto, ako sa na problém pozrie, tak sa mu javí. To bol dôvod, e  znaná as práce je venovaná spôsobom hadania zjednotenia protikladov do riešenia, ktoré nemá zbytone  negatívny dopad na ivotnú úrove cez negatívne stimulované trhy v prospech investorov. Skúmali sme hypotekárnu krízu a krízu na finanných trhoch. Pokúsili sme sa formulova podstatu ekonomických procesov. Procesy ekonomickej innosti loveka spojené s produkciou tovarov a sluieb sú prekryté deformovaným obrazom finanného trhu. Súasné alebo dokonca budúce krízy spojené s dostupnosou energetických zdrojov a prírodných surovín tvoria poda nášho názoru reálny ekonomický zdroj krízy. Nie je to len problematika spojená s finannými trhmi aj ke finanné trhy spustili krízu. Náš názor je, e ekonomickú podstatu krízy, jej spôsob realizácie a ciele s asovým horizontom riešenia je moné formulova v nasledovných rozhodujúcich súvislostiach:

1.      Ekonomická podstata krízy:

 • strata schopnosti mikropoítaovej techniky, softvérového ininierstva a telekomunikanej techniky vítane internetu ( IT technológie),  tvori trvalo nadpriemernú pridanú hodnotu
 • prechod zásob ropy a zemného plynu cez Hubbertov zlom a oakávaný budúci rast cien fosílnych palív,
 • vyerpanie moností ekonomiky z rozsahu cez proces globalizácie tvori pridanú hodnotu,

2.      Spôsob realizácie krízy:

 • kríza na finanných trhoch a trhoch s nehnutenosami bola stimulovaná  takým riadením rizík z úrovne štátu, ktoré vytvorili inštitucionálnym spôsobom predpoklady pre vznik morálneho hazardu[1]. Vytvorené predpoklady umonili motivova individuálneho spotrebitea cez emócie chamtivosti a závisti k zbytonej a asto nadpriemernej spotrebe, hlavne cez zdroje získané na finannom trhu IT akcií,  hypotekárnom trhu. Na kolektívnej úrovni umonili vytvori na príslušnom trhu  dav spotrebiteov a následne tento dav stimulovane  polarizova
 • analyzované údaje rôznych trhov v asovom horizonte 1995 a 2008 resp. 2011 stanovujú, e kríza spa štruktúru existencionálnej krízy v súlade s overenými modelmi pouívanými v štandardnej psychológii
 • pokia získané údaje posudzujeme v súlade s kritériami transaknej analýzy pre manipulatívne hry, potom je moné vyvodi záver, e fakty signalizujú, e sa nejedná o spontánny vznik krízy, ale o cielené riešenie jednotlivých procesov cez aplikáciu rôznych nástrojov na príslušných trhoch

3.      Dôvod

 • nami získané informácie vedú k logickému záveru, e dôvodom vzniku tejto krízy je zabránenie vzniku reálnej energetickej krízy v horizonte 15 a 20 rokov, ktorá by spôsobila ekonomický chaos ústiaci do politického konfliktu s moným  fatálnym následkom
 • rozšírenie energetických zdrojov o obnovitené zdroje energie, obnovujúce svoj energetický výkon v reálnom ase ekonomických procesov si vyaduje 10 a 15 rokov na implementáciu tak, aby dokázali saturova zvýšenú potrebu energií pre ekonomický rast spolonosti a substitúciu klesajúcej dostupnosti fosílnych palív na svetovom trhu
 • vysoká intenzita krízy zasiahla v roku 2007 a 2009 široké masy obyvateov USA a významným zníením hodnoty ich individuálneho majetku pôsobila popri kolektívnej úrovni aj na individuálnu psychiku s cieom naruši vnútorný hodnotový systém spolonosti. Podobne stav v roku 2011 signalizuje znané zníenie finanných aktív v podielových a dôchodkových fondoch EU.

4.      Ciele a asový horizont

 • naruši hodnotový systém na individuálnej a kolektívnej úrovni
 • cez narušený hodnotový systém loveka nasmerova spoloenské riešenie problému na transformáciu k trvalo udratenej spolonosti zaloenej na obnovitených zdrojoch energie. Stabilný základ tejto transformácie je potrebné vykona  v limitovanom ase 10 a 20 rokov s ukonením transformácie v horizonte 40 a 50 rokov.
 • v synergickom efekte transformácie energetického trhu rieši aj súvisiace problémy vzahu lovek – príroda, t.j ekologické problémy
 • vytvori podmienky na transformáciu princípov zaloených na konkurennej, individuálne orientovanej organizácii trhov a spolonosti, na spolonos zaloenú na kooperano konkurennom princípe. Tento princíp má strategický charakter  zaruujúci vyššiu efektívnos alokácie a vyuitia dostupných prírodných, udských a finanných  zdrojov. To znamená, vytvori spoloenské podmienky pre minimalizáciu transakných nákladov na transformáciu
 • zabezpei politické predpoklady na riadenie tejto transformácie v globálnom rozmere :
  •  zabezpei plynulé a rovnomerné zásobovanie svetového trhu fosílnymi palivami aj pri ich klesajúcom objeme ( domino efekt v arabskom svete v roku 2011 má zrejme tejto cie)
  • nevyhnutne zabezpei vyššiu integráciu EU ( bude moné odpoveda na klasickú otázku Henryho Kissingera : „ Komu mám zavola do Európy?“)

Ak existujú dva veké tábory racionálne zmýšajúcich vedcov, pribline rovnaké potom a zásadne odlišným názorom na problematiku kauzality medzi rastom teploty spojeným s  klimatickými zmenami a rastom objemu emisií skleníkového typu, pýtame sa, i je  moné nájs ešte iné zdroje informácií, ktoré umoujú rozhodnú, ktorá strana má pravdu.

Zárove je potrebné zodpoveda, i je nutná vysoko nákladná politika prevencie, presadzovaná zástancami vplyvu loveka na klimatické zmeny,  alebo postaí ekonomicky prijatenejšia politika adaptácie a nájs jej racionálne zdôvodnenie. To znamená pomenova pravú  príinu tejto adaptácie.  Pýtame sa, i je správne zadefinovaný spoloenský záujem, alebo jeho definícia v podobe kauzality medzi vplyvom loveka produkujúcim emisie skleníkového typu a rastom globálnej teploty nie je tou pravou príinou, ale tou príinou je vyerpávanie fosílnych palív a transakné náklady toho istého objemu musíme primárne znáša kvôli tejto skutonosti.

 Zárove nemono vylúi, e rôznou váhou prispievajú k nutnosti riešenia obe tieto skutonosti a je nutné hada ich synergické vyjadrenie. Podobne je nutné skúma, i mix preventívnych a adaptaných opatrení nezaistí nišie transakné náklady. Inými slovami, i potenciálna energetická kríza si nevyaduje preventívny zásah s príslušnými nákladmi a i klimatické zmeny a vplyv ekonomickej innosti loveka na ne nie je moné rieši v synergickom efekte s riešením energetického trhu a následne zvoli politiku adaptácie.

Psychologická analýza prezidentských volieb v USA v roku 2008 poukazuje na vynorenie sa duševných obsahov nevedomia v podobe projekcie na objektívne procesy a osoby ako dôsledok  prekroenia energetického prahu pri aktivovaní kolektívneho obsahu nevedomia,  si vyiadali toho prezidenta, ktorý deklaroval  spoloenskú zmenu.Vrchol krízy na finanných trhoch stotoujeme s termínom pádu banky Lehman Brothers  10. septembra 2008 , ktorý spustil niekoko týdovú paniku na finanných trhoch.  To spôsobilo, e pomer hlasov 52:44 v prospech Obamu  z leta sa v priebehu mesiacov september a október  po 10-tom septembri výrazne zmenil a v novembrových vobách  zvíazil Obama s pomerom 70 : 30. Ním predloené riešenie finannej krízy Ameriania akceptovali, o jasne vyjadrili hlasovaním. Je prirodzené, e bený Amerian nemá ako vniknú do vysoko odborných analýz a vytvára si modely, pomocou ktorých by si overil plán uchádzaa o prezidentský úrad pána Obamu. Boli to nevedomé , iracionálne pohnútky, ktoré polarizovali dav a motivovali prija ich rozhodnutie.  Presne naasovaná panika na finannom trhu  bola tým psychicky energetizujúcim impulzom, ktorý vyvolal zmenu. Jednu as našej štúdie venujeme práve analýze trhov z pohadu základnej charakteristiky existencionálnej krízy. Poukazujeme na to, e fakty z finanných trhov,  trhov s nehnutenosami a energetických trhov umoujú nájs štruktúru typickú pre existencionálnu krízu, pokia sa analyzuje asový interval od roku 1995 a 2008 a alej.  Analýza indikuje prezidentské voby USA v roku 2008 ako vrchol krízy v USA. Zmysel krízy existencionálneho charakteru je naruši hodnotový systém i u na individuálnej úrovni alebo v spolonosti, priom riešenie krízy môe by v dvoch odlišných polohách: progresívne alebo regresívne. Pokia spolonos alebo jednotlivec  prijme nový hodnotový systém, potom je moné zabezpei alšie napredovanie spolonosti, i osobnostný rast na úrovni jednotlivca, o sa navonok musí prejavi zmenou. V opanom prípade nastáva regres a spolonos bu stagnuje alebo upadá.  A práve na zmenu dostal vo vobách 2008 mandát od voliov súasný prezident USA. Súasou volebného programu prezidenta Obamu bolo popri stabilizácii finanného sektora cez verejné financie, aj razantné zahájenie transformácie spolonosti smerom k obnoviteným zdrojom energie a ako erešniku na torte pridal sociálne opatrenie – všeobecné zdravotné poistenie. Takto formulované interpretácie vychádzajú zo skutonosti,  e aj iracionálna zloka loveka[2] poskytuje dostatoné a vierohodné informácie, len sú získané  postupmi, ktoré nie sú pouívané ako štandardné v mainstreamovej ekonomike. Nosite Nobelovej ceny Akerlof spolu so Shillerom poukázali, e sú to emócie, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvujú chovanie loveka, o je presne jeho iracionálna as. Zárove v svojom diele kritizujú, e pôvodná teória Johna Maynarda  Keynesa obsahovala potrebné informácie tohto typu, len asom sa pri vyuívaní jeho ekonomickej teórie  postupne vyradili. Preukazujú, e cez súbor emócií, ktoré ovládajú loveka, je moné vysvetli podstatu súasnej krízy.

 Je to moderná technika vyvolania holotropných stavov, ktoré sprístupujú informácie v hlbokých vrstvách individuálneho a kolektívneho nevedomia a poskytujú informácie iracionálnej asti nášho bytia s monosou ich interpretácií prostriedkami vedomia. Systém aktívnej imaginácie umouje vedecky skúma nevedomú as nášho bytia a získané výsledky interpretova štandardnými vedeckými metódami. Humanistická a transpersonálna psychológia vyvinula úinné záitkové metódy skúmania vlastného vnútra, lieby a transformácie osobnosti, ktoré zdá sa je moné za istých okolností aplikova aj na spolonos.  Mnohí udia, ktorí prešli procesom transformácie cez holotropné stavy vedomia, poukázali na to, e udstvo musí prejs transformaným procesom psychospirituálnej smrti a znovuzrodenia nielen na individuálnej ale aj  na kolektívnej úrovni a vytvori kvalitatívne nový vzah nielen medzi sebou ale aj k prírode. Iracionálna zloka nášho vedomia nám odkazuje, e k transformácii musí dôjs, ak sa má zabezpei alší rozvoj spolonosti..  Prezidentské voby v USA v roku 2008  boli rozhodnuté cez iracionálnu zloku bytia amerických obanov a Ameriania sa spoahli na u. To umouje tvrdi, e sprístupnené informácie nevedomia iracionálneho charakteru, získané uznávanými vedeckými postupmi,  umoujú nájs cez racionálne overené modely aj jej racionálnu interpretáciu – transformova  informácie iracionálneho typu[3] na racionálne a s takto získanými údajmi vykona rozhodovací proces medzi dvomi racionálnymi stanoviskami ohadom kauzality klimatických zmien. V kontexte informácie o prechode spolonosti  cez Hubbertov zlom, sa javí  transformácia smerom k obnoviteným zdrojom energie ako nevyhnutná súas našej budúcnosti v stredno a dlhodobom asovom horizonte.

Na základe povedaného vyššie, je pre praktické úely moné zadefinova, e transformáciu Košickej teplárenskej sústavy je potrebné rieši smerom postupného nasadzovania obnovitených zdrojov energie.

Tým naše výskumy bolo moné posunú z otázky i obnovitené zdroje áno alebo nie, k otázke, ako zabezpei, aby došlo poas transformácie  k maximálne efektívnej alokácii zdrojov, i u udských, technických, materiálových a nakoniec aj finanných. Úlohou je  zabezpei najnišie moné  transformané náklady tejto transformácie, o tvorí poslednú as syntetického vyjadrenia pre riešenie krízy.

Pri úvahách je opä potrebné posúdi, i transakné náklady majú ma charakter prevencie ako dôsledok katastrofických scenárov popisovaných v správe lorda Sterna, ktoré sa aj reálne objavili v podobe záplav v Austrálii, sucha v Rusku so všetkými dôsledkami, alebo sa má jedna o adaptaný proces s transaknými nákladmi, ktoré sú primerane rozloené v ase. Prvoradou úlohou  je správne stanovi as tejto transformácie od ktorého sa potom odvíjajú náklady.

 Naša primárna úvaha je zaloená na skutonosti, e Slovenská republika nedisponuje  fosílnymi palivami ( okrem zanedbateného mnostva zemného plynu a energeticky nekvalitného hnedého uhlia ) a z toho dôvodu analyzujeme situáciu skôr z pohadu, na koko rokov sú k dispozícii zásoby fosílnych palív na zemeguli a nakoko ich vyerpanie môe spôsobi krízu, ak nebudú vas  nahradené inými energetickými zdrojmi. Zárove v akom rozsahu musí dôjs k tejto náhrade ako prevencii pred vznikom energetickej krízy. Hubbertova teória ropného vrcholu alebo zlomu predstavuje praxou dostatone precízne overenú modelovú predikciu geologických zásob prírodných zdrojov a medzi nimi aj  fosílnych palív s tým, e fosílne palivá nie sú obnovitené. Bod zlomu na krivke overitených zásob uruje, kedy bude vyaená pribline polovica ekonomicky vyuitených   zásob a od ktorého momentu ich objem  bude u len klesa. Tento zlom sa nazýva Hubbertov zlom.   Platnos Hubbertovej krivky, ktorá popisuje stav zásob ropy bola overená na objeme aby a overených zásob ropy v USA, priom experimentálne získané údaje takmer presne kopírujú vypoítané hodnoty z roku 1956. Rôznymi, na sebe nezávislými skupinami expertov boli urobené rôzne predikcie, kedy dôjde k dosiahnutiu bodu zlomu u ropy na globálnej úrovni.  Tieto analýzy stanovujú, e najpravdepodobnejší interval prechodu Hubbertovým zlomom u celosvetových zásob ropy je v rokoch  2000 a 2010, aj ke niektorí autori uvádzajú aj iné termíny, presahujúce rok 2020.  Úvahy tohto typu vedú k záveru, e ropa je k dispozícii na 40 rokov, zemný plyn na 60 a 80 rokov a uhlie na 100 a 140 rokov.[4] Kee ropa  a tým aj cena ropy na svetovom trhu dominuje pri urovaní cien energií, princíp opatrnosti uruje, e  naša úvaha je zaloená na transformácii energetického trhu poas 40 rokov. Analýza tohto parametru pre USA stanovuje, e je potrebných minimálne 25 rokov, aby nedošlo k citenému poklesu zásobovania trhu energiou.

 

Obr. 1. Hubbertova krivka aby ropy v USA spolu s reálnymi údajmi. Zdroj : Wikipédia

 

Úlohu sme potom rozdelili na nasledovné asti:

1.      Návrh transformácie a spôsob stanovenia  transformaných nákladov

2.      Energetické zdroje a ich vlastnosti

3.      Organizácia trhu zaisujúca maximálnu efektivitu alokácie spoloenských zdrojov, ím máme na mysli vynaloené náklady v podobe udských, materiálových a investiných zdrojov

 

Urujúci je nový hodnotový systém - Parlamentný kuriér 05/2012


[1] Pod morálnym hazardom pre úely tejto publikácie rozumieme, e spotrebite preberá na seba riziko o ktorom nevie a nevie ho riadi.

[2] Genetické výskumy mitochondrií (35) preukázali, e mutácia génov spôsobila, e pred 150 000 rokov sa vylenila jedna matka , ktorej pokolenia následne postupne vytlaili ostatné rody a kadý lovek na zemi je jej potomkom. Pri štatistickom tempe zmeny priemerne 30 génov z pokolenia na pokolenie je moné poveda, e 25 000 génov loveka sa obmení raz za 20 000 rokov. Ale len pred 40 000 rokmi sa zaal vyvíja hlas a slová. Preto je moné tvrdi, e komunikaný systém, ktorý udia pouívali pred týmto obdobím je minimálne o 110 000 rokov starší. Paul Ekman (36)preukázal, e všetci udia na planéte majú rovnaký základný súbor emócií. Sú to práve emócie, ktoré poskytujú aleko bohatšie spektrum informácií, priom pre komunikáciu týchto informácií zavádza transakná analýza pojem komunikácia na psychologickej úrovni. Je zmerané, e obsah slov poskytuje v komunikácii len 7% informácií, aj ke vedomie loveka to vníma iná. lovek cez procesy imaginácie má prístup k informáciám, ktoré nevedomým spôsobom neustále získava a spracováva.  Viac v kapitole venovanej analýze krízy z pohadu štruktúry existencionálnej krízy. C.G. Jung bol prvý, ktorý sprístupnil vedeckým spôsobom prácu s podvedomím pre psychológiu západnej kultúry (37).

[3] Napr. moderná elektrotechnika a energetika  neexistuje bez modelov vyuívajúcich aj svet iracionálnych ísiel, ako asti komplexných ísiel.

[4] Hypotézy a experimenty zakladajúce ekonomické vyuitie abiotickej ropy nie sú zatia preukázané, aby mohli by zahrnuté do ekonomickej innosti loveka, t.j. aby sa ropa v aobných priestoroch dopala v reálnom ase ekonomických procesov