Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Architektra budov s nulovou bilanciou energie

 

Architektúra budov v svetle zmeneného hodnotového systému

 

Architektúra dneška je priam symbolicky spätá s výškovými budovami, i u je to budova v Dubai - Burd Dubai, deklarovaná ako najvyššia budova na svete a skolaudovaná pre uívanie v ase ekonomického kolapsu jej majitea emira Makhtúma (strata 80% jeho osobného majetku v roku 2009). Spolonos je takisto poznaená zvalením Dvojiiek na Manhattane v New Yorku da 11. septembra 2001. Akoby symbolicky tieto javy pripomínali osud Babylonskej vee z Biblie.  Architektúra týchto budov primárne plní emócie (pýchu) loveka a tomu podriauje všetky ostatné skutonosti bez ohadu na investiné a prevádzkové náklady a trvalé spotrebovávanie zdrojov prírody. Dotované ceny energií v Emirátoch nebudú schopné utiahnu u v blízkej budúcnosti ekonomiku zaloenú na nízkych, štátom dotovaných cenách jednoducho preto, lebo takáto lacná energia nebude dostupná vo vemi krátkom ase ( 20- 40 rokov) ani v Emirátoch. Hodnotový systém spred ekonomickej krízy prvej dekády 21 storoia  uprednostoval ciele loveka pred monosami vymedzenými prírodným kapitálom. Aplikácia limít vymedzených prírodnými zdrojmi v mieste spotreby umouje zabezpei trvalú udratenos budov neustálou reprodukciou energetických zdrojov. Tým sú v súasnosti stavané budovy závislé na neustálej spotrebe prírodného kapitálu – energie z fosílnych palív - spotrebúvajú energiu bez  náhrady.

Koncepcia transformácie budovy k budove s nulovou bilanciou energie

 Ak hovoríme o zmene hodnôt, potom prístup k riešeniu architektúry budovy bude v prvom rade vychádza z posúdenia prírodných daností a dostupných energetických zdrojov v danej lokalite. Prevádzka budovy spolu s architektúrou a konštruknými materiálmi, pokia má spa kritériá dané novým hodnotovým systémom, bude optimalizovaná vo väzbe na prírodné podmienky, ktoré budú zárove predstavova rozhodujúce limitujúce parametre. Interakcia  medzi vonkajším prostredím urujúcim dostupnú energiu, prevádzkovým poslaním budovy a plnenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vhodných pre loveka a predpísaných v normách  pre  vnútorné prostredie budovy  bude urova monosti riešenia v trvalo reprodukovatenej podobe.  Cieový stav – budova s temer nulovou spotrebou energie, by mala by zabezpeená potrebnou energiou z obnovitených zdrojov energie v mieste spotreby alebo v jej blízkosti s dosiahnutím bilannej nuly cez distribuné siete energie. Tam, kde to prírodné podmienky dovolia, je moné uvaova o energeticky aktívnej budove s dodávkou energie do blízkych budov miestu produkcie energie. Zárove prechod spolonosti od masovej výroby k individualizovaným produktom riešeným na mieru poda individualizovaných poiadaviek zákazníka, ktorý zaha nielen tovar dlhodobej spotreby ako sú automobily, ale individualizácia zasiahla aj tovar spotrebného charakteru s vyuitím moností presunu výberu individualizovaných funkcií priamo na spotrebitea – zvyšuje slobodu rozhodovania loveka a tým zaisuje jeho vyššiu kvalitu preívania ivota[1]. Je to poiadavka na zvýšenie kvality ivota cez zvýšenie slobody rozhodovania  a zárove vyjadrenia konkrétnej osobnosti cestou individualizovanej architektúry,[2] ktorá vedie k záveru, e investície vekého rozsahu, akými budovy nesporne sú, budú oraz viac a viac riešené na individualizovanom princípe s maximálnym rešpektovaním moností daných prírodou v  príslušnej lokalite a vyjadrením osobnosti loveka. Práve táto symbióza – individualizácia poda osobnostného profilu loveka v medziach a danostiach prírody, poukazuje na smer v ktorom sa bude odvíja  moderný trend riešenia architektúry budov a zvláš budov urených integrovane na prácu a bývanie v medziach územných plánov. Vyjadrené opaným smerom, poda architektúry budovy a obytného priestoru je moné hodnoti do znanej miery osobnostné vlastnosti  loveka – majitea nehnutenosti.[3] Je zaujímavé konštatova, e to platí nielen na individuálnej rovine ale aj  v rovine spoloenskej – je moné poveda e usporiadanie spolonosti odráa istý hodnotový systém a ten sa prenáša do architektúry – príkladom sú stavby realizované poas budovania socializmu.

Obnovitené zdroje energie ako strategický kapitál spolonosti v technike modernej

architektúry informaného veku môe by správne interpretovaná a realizovaná len cez systémovú väzbu budova, klíma ( zahrujúca vnútorné a vonkajšie prostredie) a energia, cez ktorú práve kvantitatívne parametre obalových konštrukcií a koncept techniky prostredia sa stávajú plne kompatibilnými. Dosia realizovaná redukcia energetickej spotreby budov bola dosiahnutá v zásade len poiadavkami na vyššiu tepelno technickú kvantifikáciu ich obalových konštrukcií (obvodové steny, transparentné konštrukcie, strechy a pod.). Vyššia tepelno - technická kvantifikácia obalových konštrukcií budov môe by realizovaná dvoma zásadnými cestami :

  1. kvantitou hmoty, vyššou materiálovou náronosou – túto cestu je potrebné povaova za technicky prekonanú,
  2. kvalitou hmoty, s vyššími fyzikálnymi parametrami, ktoré sú výsledkom vstupu vedy do materiálového ininierstva – túto cestu je potrebné povaova dnes za progresívnu a jedinú akceptabilnú.

Zniovanie energetickej spotreby budov zvyšovaním poiadaviek na tepelno technickú kvantifikáciu ich obalových konštrukcií má však z hadiska ekonomickej efektívnosti limity. alšie zásadné  zlepšenie parametrov u nie je investine návratné a nachádza sa za bodom ekonomického zvratu – získaný ekonomický prínos cez zlepšenie technických parametrov je niší ako predstavujú ekonomické zisky pri štandardnej cene peazí. Dosiahnutie budovy s temer nulovou spotrebou energie vedie po vyerpaní moností obalových konštrukných materiálov len zvýšením nehmotných aktív vnesených do riešenia budovy cez riešenie systémovej väzby budova – klíma – energia s významným vyuitím prírodou trvalo obnovovaných zdrojov energie zaradených integrovane ako funkný prvok budovy.  Zásadný vstup predstavuje uplatnenie vedeckých metód v teórii konštruknej tvorby budov s uplatnením systémovej väzby budova - klíma - energia pri zohadnení prírodných daností lokality s vymedzením parametrov prevádzky budovy. V riešení musia by dosiahnuté optimálne fyzikálne  parametre obalových konštrukcií budov zabezpeené príslušnou kvalitou materiálov. Podobne aplikovaná technika prostredia budov s moderným systémom merania a regulácie dodávok energie umoní zabezpeova ekonomicky optimálne poadované parametre vnútorného prostredia. Zvláš regulácia dodávok energie musí by zosynchronizovaná s fyzikálnymi vlastnosami obalových konštrukcií budov vo variabilných podmienkach skutonej klímy.  Pri takomto prístupe k riešeniu problému budova v tejto systémovej väzbe predstavuje predmet riešenia problému a vyjadruje jej geometrické relácie, materiálovú podstatu, fyzikálne parametre, konštrukno-technickú koncepciu, reim prevádzkového vyuitia a jej interakciu s okolím. Vnútorné a vonkajšie prostredie budovy a vyuitený výkon obnovitených zdrojov energie  v tejto systémovej väzbe predstavuje okrajové podmienky   riešenia klimaticko závislého problému. Vyjadruje interakciu budovy so stacionárnym vnútorným prostredím vyjadrujúcim ekológiu tvorby umelého ivotného – architektonického prostredia. Zárove vyjadruje interakciu budovy  s dynamickými podmienkami vonkajšieho prostredia urovaného lokalitou a orografickými podmienkami územia spolu s chemicky kvantifikovanými parametrami stavu – stupa emisií v atmosfére. Energia v tejto systémovej väzbe predstavuje prostriedok na dosiahnutie ciea pri riešení problému a vyjadruje optimalizovanú kvantifikáciu energetickej potreby budovy pre zabezpeenie ekologických poiadaviek tvorby umelého ivotného – architektonického prostredia. Zárove výkon dostupných energetických zdrojov v danej lokalite predstavuje limitnú okrajovú podmienku urujúcu  hraniné parametre architektúry budovy.

 


[1] U automobilu ako predstavitea tovaru dlhodobej spotreby existuje moný výber prevádzkového reimu auta medzi reimom športovej jazdy a reimom absorbujúcim nerovnosti. Táto monos posúva rozhodovanie loveka od momentu kúpy vozidla s trvalým a nemenným rozhodnutím  , kedy raz a navdy rozhoduje medzi tvrdo naladeným podvozkom u automobilov napr. nemeckej produkcie a mäkkých podvozkov u automobilov francúzskej produkcie k dynamickému rozhodovaniu pomocou  ovládacieho prvku, ktorý umoujú vodiovi na základe momentálneho stavu vozovky a osobnej dispozície vodia slobodne voli v kadom momente o tvrdosti podvozku a štýlu jazdy. Toto rozšírenie slobody voby zárove zvyšuje kvalitu ivota loveka. Podobne u typického predstavitea spotrebného tovaru akým je iPhone, ktorý  predstavuje personalizáciu individuálnym výberom z ponúknutého sortimentu hudby, priom aktívne vyuíva posun k dotvoreniu funkcií priamo spotrebiteom – selekciou konkrétnych hudobných diel priamo spotrebiteom. Sloboda voby konkrétnej skladby s vlastným programovaním znamená opä zvýšenú kvalitu preívania spotrebiteom.

[2] Kelemen, Anatómie emocí Portál 2005 – publikácia, ktorá sa zaoberá vplyvom emócií na loveka a ich trvalého prejavu v stavbe tela a zmien tela pod vplyvom rozvoja emonej štruktúry. Je zrejmé, e prenos konkrétnych emócií loveka na prostredie v ktorom ije a teda aj na architektúru bývania a budovy je evidentný.   

[3] „Podnikateské baroko“ predstavuje pejoratívny výraz, vystihujúci hodnotové kritériá rýchlo zbohatlíkov. Vo vekej hustote mono nájs stavby s týmto typom architektúry  na Strmých vškoch v Bratislave alebo v Panskom lese v Košiciach. Riešenie je umocnené disharmóniou celkového urbanizmu lokality s výrazným generovaním negatívnych emócií zástavby.