Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav

 

Počet informácií, vedomostí a znalostí sa zdvojnásobujú tempom raz za dva až dva a pol roka. Preto úroveň tvorby ľudského kapitálu sa ukazuje jednoznačne  ako strategický faktor ovplyvňujúci budúci ekonomický rast spoločnosti. Sú to nielen  problémy spojené s demografickými trendmi ale aj so schopnosťou pracujúceho absorbovať nové poznatky a dynamicky ich uvádzať do reálnej praxe. Informácie spracované do vedomostí je potrebné cez prax pretaviť do znalostí. Inovácie predstavujú kľúč k ekonomickému rastu, zachovaniu si konkurencie schopnosti a tým aj životnej úrovne v 21 storočí. Objem a dynamika tvorby ľudského kapitálu a dostupnosť energetických zdrojov tvoria dva zásadné limity ekonomického rastu spoločnosti. Kým v 80tych rokoch bolo potrebných 60 originálnych myšlienok, aby sa jedna nakoniec uplatnila v praxi, v prvej dekáde 21 storočia je ich potrebných už 300. Preto kľúčom k úspechu je správna aplikácia špičkových technológií v praxi, čo zaručuje vynaloženie minimálnych zdrojov, či už ľudských, investičných alebo materiálových.

                                                   

 

Znalostná krivka z 80 rokov 20teho storočia Zdroj: John A. Pierce II, Richard B. Robinson Jr. Startegic Management Strategy formulation and Implementation. Homewood Illinois : Richard D. Irwin Inc., 1988.

 

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav  predstavuje  iniciatívu inovačného centra zameraného na :

 1. výskum ekonomiky prechodu na obnoviteľné zdroje energie,
 2. výskum efektívnych distribučných  trhov jednotného trhu energií z fosílnych palív a obnoviteľných zdrojov
 3. výskumu in door technológií budov  zabezpečujúcich ekonomickú efektívnosť, produktivitu práce a kvalitu pracovného a životného prostredia pre ľudí
 4. výskum realizovať na reálnych projektoch aplikovaného vývoja
  1. Zelená  zóna Košíc – pilotný projekt
  2. Zelené Košice
 5. výskumné úlohy prepojiť paralelne s pedagogickou praxou

Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav  má ambíciu integrovať všetky tri vrcholy znalostného trojuholníka – vysokoškolskú výučbu, výskum a aplikovaný vývoj – v inovačnom modeli inšpirujúcom na príkladoch aplikovaného vývoja realizovaného v praxi, ďalší výskum a priame temer okamžité  zužitkovanie výsledkov výskumu v pedagogickom procese. 

Zakladatelia:  

 1. Slovenská Technická Univerzita Bratislava
 2. Technická Univerzita Košice
 3. Ekonomická Univerzita Bratislava
 4. HONORS, a.s. akciová spoločnosť

Správna Rada:

 1. Dr.h.c. Prof. Anton Čižmár,PhD predseda správnej rady
 2. Prof.Ing.František Janíček,PhD člen správnej rady
 3. Dr.h.c.Prof.Dipl.Ing.Rudolf Sivák,PhD člen správnej rady
 4. Ing.Dušan Lukášik,CSc, člen správnej rady

Práca  Centra výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav  je orientovaná na zvládnutie technologickej a  ekonomickej časti problematiky prechodu ekonomiky na obnoviteľné zdroje energie, nové definovanie trhov spojených s definovaním účastníkov trhu, ich záujmami a nastavenie systému regulácie trhu a jeho dohľadu. Z takéhoto pohľadu je rozhodujúce, že ciele  Centra majú  stredno a dlhodobý charakter s horizontom 7 až 14 ročným v súlade s prognózami EU a inštitúcií naviazaných priamo na EU dotýkajúcimi sa svojou náplňou práce problematiky  prechodu ekonomík na obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou výskumu je aj výskum kooperačno konkurenčných trhov, ich definície, spôsobu regulácie a systému kontroly tak, aby plnili svoje poslanie efektívnych trhov definovaných  dosiahnutím maximálnej produkcie tovarov a služieb pri minimálnych nákladoch.

Transformácia budov k budovám s nulovou bilanciou energie v súlade so zámermi EU pre cieľový rok 2020 predstavuje praktickú realizáciu aplikovaného výskumu a vývoja.