Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Centrum vskumu ekonomiky obnovitench zdrojov energie a distribunch sstav

 

Poet informácií, vedomostí a znalostí sa zdvojnásobujú tempom raz za dva a dva a pol roka. Preto úrove tvorby udského kapitálu sa ukazuje jednoznane  ako strategický faktor ovplyvujúci budúci ekonomický rast spolonosti. Sú to nielen  problémy spojené s demografickými trendmi ale aj so schopnosou pracujúceho absorbova nové poznatky a dynamicky ich uvádza do reálnej praxe. Informácie spracované do vedomostí je potrebné cez prax pretavi do znalostí. Inovácie predstavujú kú k ekonomickému rastu, zachovaniu si konkurencie schopnosti a tým aj ivotnej úrovne v 21 storoí. Objem a dynamika tvorby udského kapitálu a dostupnos energetických zdrojov tvoria dva zásadné limity ekonomického rastu spolonosti. Kým v 80tych rokoch bolo potrebných 60 originálnych myšlienok, aby sa jedna nakoniec uplatnila v praxi, v prvej dekáde 21 storoia je ich potrebných u 300. Preto kúom k úspechu je správna aplikácia špikových technológií v praxi, o zaruuje vynaloenie minimálnych zdrojov, i u udských, investiných alebo materiálových.

                                                   

 

Znalostná krivka z 80 rokov 20teho storoia Zdroj: John A. Pierce II, Richard B. Robinson Jr. Startegic Management Strategy formulation and Implementation. Homewood Illinois : Richard D. Irwin Inc., 1988.

 

Centrum výskumu ekonomiky obnovitených zdrojov energie a distribuných sústav  predstavuje  iniciatívu inovaného centra zameraného na :

 1. výskum ekonomiky prechodu na obnovitené zdroje energie,
 2. výskum efektívnych distribuných  trhov jednotného trhu energií z fosílnych palív a obnovitených zdrojov
 3. výskumu in door technológií budov  zabezpeujúcich ekonomickú efektívnos, produktivitu práce a kvalitu pracovného a ivotného prostredia pre udí
 4. výskum realizova na reálnych projektoch aplikovaného vývoja
  1. Zelená  zóna Košíc – pilotný projekt
  2. Zelené Košice
 5. výskumné úlohy prepoji paralelne s pedagogickou praxou

Centrum výskumu ekonomiky obnovitených zdrojov energie a distribuných sústav  má ambíciu integrova všetky tri vrcholy znalostného trojuholníka – vysokoškolskú výubu, výskum a aplikovaný vývoj – v inovanom modeli inšpirujúcom na príkladoch aplikovaného vývoja realizovaného v praxi, alší výskum a priame temer okamité  zuitkovanie výsledkov výskumu v pedagogickom procese. 

Zakladatelia:  

 1. Slovenská Technická Univerzita Bratislava
 2. Technická Univerzita Košice
 3. Ekonomická Univerzita Bratislava
 4. HONORS, a.s. akciová spolonos

Správna Rada:

 1. Dr.h.c. Prof. Anton imár,PhD predseda správnej rady
 2. Prof.Ing.František Janíek,PhD len správnej rady
 3. Dr.h.c.Prof.Dipl.Ing.Rudolf Sivák,PhD len správnej rady
 4. Ing.Dušan Lukášik,CSc, len správnej rady

Práca  Centra výskumu ekonomiky obnovitených zdrojov energie a distribuných sústav  je orientovaná na zvládnutie technologickej a  ekonomickej asti problematiky prechodu ekonomiky na obnovitené zdroje energie, nové definovanie trhov spojených s definovaním úastníkov trhu, ich záujmami a nastavenie systému regulácie trhu a jeho dohadu. Z takéhoto pohadu je rozhodujúce, e ciele  Centra majú  stredno a dlhodobý charakter s horizontom 7 a 14 roným v súlade s prognózami EU a inštitúcií naviazaných priamo na EU dotýkajúcimi sa svojou náplou práce problematiky  prechodu ekonomík na obnovitené zdroje energie. Súasou výskumu je aj výskum kooperano konkurenných trhov, ich definície, spôsobu regulácie a systému kontroly tak, aby plnili svoje poslanie efektívnych trhov definovaných  dosiahnutím maximálnej produkcie tovarov a sluieb pri minimálnych nákladoch.

Transformácia budov k budovám s nulovou bilanciou energie v súlade so zámermi EU pre cieový rok 2020 predstavuje praktickú realizáciu aplikovaného výskumu a vývoja.