Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Návrh na zrušenie zákona 309/2009

Navrhli sme zrušiť zákon 309/2009

Pozmeňujúci návrh

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky .............

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa ruší Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 492/2010 Z. z.558/2010 Z. z.136/2011 Z. z.189/2012 Z. z.250/2012 Z. z.(nepriamo), 251/2012 Z. z.(nepriamo), 373/2012 Z. z.30/2013 Z. z.218/2013 Z. z.382/2013 Z. z.321/2014 Z. z.173/2015 Z. z.181/2017 Z. z.268/2017 Z. z.)

 

 

1. Ruší  sa Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov k termínu 31.12.2018.

 

 

Odôvodnenie:

Podľa dôvodovej správy mal zákon 309/2009 Z.z. za cieľ znížiť tvorbu emisií CO2 ( ďalej len emisií) sprevádzajúcich produkciu elektrickej energie a zaťažujúcich ekológiu.

 

Pri riešení problému zákona 309/2009 Z.z. je vhodné postupovať ako odpoveď na pomerne jednoduchú otázku:

„Koľko stojí spoločnosť produkcia elektrickej energie bez sprievodnej produkcie jednej tony emisií?“

 

  1. Úprava zákona a hlavne jeho realizácia spôsobila v priebehu krátkeho času zdvojnásobenie ceny elektrickej energie.
  2. Z analýz z energetickej krízy v 70tych rokoch a krízy 2008 vieme, že zdvojnásobenie cien energií spôsobuje do troch mesiacov ekonomickú krízu (Hamilton, 2009).
  3. V máji 2013 v prejave v poslaneckej snemovni Český prezident Miloš Zeman označil analogický zákon 180/2005 Sb. platný v českej republike ako hospodársku sabotáž. Zákon stratil platnosť 31.12.2013
  4. EU v máji 2013 konštatovalo, že cena energií je približne dvojnásobná ako u konkurenčných trhov v USA a Číny a predstavuje príčinu straty konkurencie schopnosti EU. Komisár Tajani túto situáciu označil ako masaker v priemysle členských štátov EU a predseda komisie žiadal nový spôsob regulácie energetického trhu (Evans-Pritchard, A.,, 2013) 

Podpora pri produkcii elektrickej energie sa cez rôzne formy v priamych platbách podiela na 1/3 z koncovej ceny elektrickej energie a cez prevzatie zodpovednosti za odchýlku spolu s prednostným prístupom na trh v rozsahu 1/6 z koncovej ceny elektrickej energie, čo spôsobuje, že náklady podpory predstavujú polovicu koncovej ceny a teda zdvojnásobenie ceny elektrickej energie – pardoxne v konečnom súčte vyprodukuje sa viac emisií, ako keby program podpory nebol realizovaný.Pokiaľ sa stotožníme s terminológiou prezidenta Českej republiky pána Miloša Zemana je možné konštatovať, že stimuly dané v zákone a realizované následne cez regulátora URSO rozkladajú hospodársku sabotáž na dve zložky:

 

  1. Ekonomická sabotáž
  1. Ekologická sabotáž