Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Histria

Transformácia dôchodkového systému

Transformácia k trvalo udratenej spolonosti skrýva v sebe jednak vzah jednotlivca k spolonosti, ale aj vzah spolonosti a jednotlivca k prírode. Hadanie riešenia pre udratený dôchodkový systém a zárove vytvorenie dlhodobých finanných zdrojov motivovala v rokoch 1994 a 1995  Dušana Lukášika a ubomíra Rueka ku formulácii základných zásad pri vytváraní dôchodkového doplnkového poistenia. V roku 1999 sme sa znova stretli pri formulácií identifikácií problémov dôchodkového systému a hadanie jeho riešení. V januári 2000 na seminári v Lúivnej, sme predstavili MPSVaR SR vedenom ministrom Petrom Magvašim, ucelené analýzy a identifikáciu problémov spolu s monými scenármi riešení. Celý rad nasledujúcich analýz navrhovanej transformácie sa týkali nielen rizík sociálneho charakteru, ale aj finanných rizík. Vtedy sme ukázali, e je moné rovnomerne rozloi riziko medzi výnos pracovnej sily a výnos kapitálu a transformova priebený systém na systém I. a II. piliera. Správne rozloenie funkcií medzi okruh verejných financií a súkromnú sféru nám umonila krátka stá , ktorú absolvoval Dušan Lukášik a Marek Lendacký v Kanade.

Pri hadaní riešenia zabezpeenia majetkového krytia transformácie dôchodkového piliera sme spracovali v roku 1999 monos vyuitia dlhopisov FNM a v roku 2001, po rozsiahlych analýzach vypracovaných spolu s Petrom Oremusom, udovítom Tkáikom a Milanom Gondom sme navrhli, aby pre transformáciu dôchodkového systému boli vyuité priamo akcie SPP a nerobila sa zbytoná transformácia spojená s predajom akcií a následným reinvestovaním prostriedkov.

V septembri v roku 2001 sme navrhli ministrovi Petrovi Magvašimu, aby vypracované modely a súvisiace materiály spolonosou HONORS, a.s. uvonil pre potreby jednotlivých politických strán a spoloenských organizácií, pokia o ne prejavia záujem. Cie bolo dosiahnu vyššiu odbornú úrove spoloenskej diskusie.

Na medzinárodnej konferencii k dôchodkovej reforme v roku 2002 odznel z dielne spolonosti HONORS, a.s. kritický príspevok, poukazujúci na významné škody, ktoré je moné oakáva a v rozmedzí 20 a 40% z hodnoty aktív na individuálnych útoch sporiteov a teda aj ich dôchodkov, pokia bude implementovaný model poda vzoru Chile, Poska, i Vekej Británie.

V roku 2007 sme urobili priebený audit dosiahnutých výsledkov systému II. piliera a v podkladoch pre pána poslanca Maroša Kondróta pre diskusiu v NR SR v decembri 2007 sme identifikovali rozhodujúce problémy a moné východiská z nich.

Struný prehad problémov dôchodkového systému bol zverejnený v Parlamentnom kuriéri 6/2009.

Existencionálny rozmer krízy

Naša analýza trhov  v roku 2008 preukázala, e sa jedná popri cyklických krízach aj o nevratný transformaný proces. Dôsledný rozbor preukazoval, e od roku 1995 je moné nájs rad faktov, ktoré spajú model existencionálnej krízy spojenej so zmenou hodnotového systému. Ke sme sa pýtali, o je podstata a o riešenie krízy, ktorá vrcholila na finanných trhoch v roku 2008, prekvapivou odpoveou sa ukázala transformácia k trvalo udratenej spolonosti zaloenej na obnovitených zdrojoch energie pri najniších spoloenských nákladoch. Poslanec Maroš Kondrót inicializoval vznik zdruenia troch univerzít a spolonosti HONORS, a.s. s náplou práce spojenej s transformáciou energetického trhu a budov, ako najväších spotrebiov energie. Centrum výskumu ekonomiky obnovitených zdrojov energie a distribuných sústav so sídlom v Košiciach, zaloili STU Bratislava, Technická Univerzita Košice , Ekonomická univerzita Bratislava a spolonos HONORS, a.s.  František Vranay z TU Košice, udovít Tkáik, Ján Ferenci, Marek Kušnír, Natália Jasmínska, Katka Šedoviová, Katka Ber Anderková, Igor Plachý  sa stali postupne riešitemi a realizátormi jednotlivých úloh. Spoluprácu nám ponúkol aj profesor Milan Bielek. Ukázalo sa, e je nutné precízne zadefinova obnovitené zdroje energie vo vzahu k ekonomickej innosti loveka a zárove sa vyrovna s fenoménom klimatických zmien. Naše riešenie cez zjednotenie protikladných stanovísk ku kauzalite rastu teploty klímy a zvyšovaniu koncentrácie emisií skleníkového typu bez zvýšenia transakných nákladov meraných emisiami CO2 nás zaviedlo v roku 2010 a 2011 a do úrovne etického vyjadrenia riešenej problematiky. Predpokladaný pokles zásobovania trhu v rozsahu 1 a 2% rone fosílnymi palivami po prechode Hubbertovým zlomom v kombinácii s nutným asom, ktorý je potrebný pre efektívne nasadenie obnopvitených zdrojov energie ukázalo, e udstvo má len 15 a 20 rokov as na rozšírenie energetickej základne o obnovitené zdroje energie, iná elí politickému konfliktu s moným fatálnym koncom.

Zmena hodnotového systému a strategické postavenie obnovitených zdrojov energie

V dobe fosílnych palív je moné najprv rozhodnú o vekosti a architektúre budovy a potom ju napoji na distribuné siete energie. V dobe obnovitených zdrojov energie je ale potrebné najprv zisti, aké energie a v akej forme príroda v príslušnej lokalite poskytuje a poda toho rozhodnú o architektúre, vekosti a spôsobe prevádzky budovy. Z hodnotového  systému najprv lovek a potom príroda sa stáva systém, e lovek sa pokorne musí spýta prírody, o mu dovolí postavi. Rôzne scenáre prekroenia biokapacity eko systémov Zeme a scenáre návratu do vyrovnaného stavu urujú, e v horizonte 40 a 60 rokov musí dôjs k transformácii energetického sektora, ak udstvo má zabezpei dostatok energetických zdrojov a zárove rieši problém reprodukcie produkovaného odpadu ekonomickou innosou loveka. Naše práce preukazujú, e kooperano konkurenné usporiadanie trhu s energiou efektívne alokuje zdroje a po zabudovaní ekonomickej motivácie na trhovom princípe transformuje trh smerom k obnoviteným zdrojom energie. Experiment s administratívnou budovou ukázal na monos postupnej transformácie budov smerom k budovám s nulovou bilanciou energie tam, kde to prírodné podmienky umoujú dnes a kde to technologický pokrok umoní zajtra. V roku 2007 sme spustili tepelné erpadlo do prevádzky v administratívnej budove a v roku 2011 sme rozšírili dodávku tepla z obnovitených zdrojov energia aj o dodávku chladu. Dlhodobé merania preukazujú realizovatenos na ekonomických princípoch vykurovania a chladenia administratívnych a obytných budov.

Návrat loveka k prírode a cez prírodu k sebe

To, o obe riešené problematiky spája predstavuje transformácia spolonosti v 40 ronom horizonte a to v oblasti dôchodkového systému a v oblasti energetického trhu a produkcie a spotreby energie v budovách. Návrat k prírode a pochopenie súvislostí, ktoré aj v prípade spolonosti vyvinuli evoluné sily prírody, sú premietnuté pri riešení demografického problému dôchodkového systému, ale aj pri riešení transformácie trhu energie. Na jednej strane nároné úlohy pri analýzach a na druhej strane vyargumentované modely, ktoré sú následným postupným riešením transformované do realizovateného stavu. udstvo aká v súasnosti vemi zaujímavé a kreatívne obdobie naviazania blišieho kontaktu s prírodou a cez prírodu so samým sebou. Pochopenie týchto procesov umouje díva sa na nastolený problém transformácie k trvalo udratenej spolonosti ako na inšpirujúcu príleitos.