Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

História

Transformácia dôchodkového systému

Transformácia k trvalo udržateľnej spoločnosti skrýva v sebe jednak vzťah jednotlivca k spoločnosti, ale aj vzťah spoločnosti a jednotlivca k prírode. Hľadanie riešenia pre udržateľný dôchodkový systém a zároveň vytvorenie dlhodobých finančných zdrojov motivovala v rokoch 1994 a 1995  Dušana Lukášika a Ľubomíra Ružeka ku formulácii základných zásad pri vytváraní dôchodkového doplnkového poistenia. V roku 1999 sme sa znova stretli pri formulácií identifikácií problémov dôchodkového systému a hľadanie jeho riešení. V januári 2000 na seminári v Lúčivnej, sme predstavili MPSVaR SR vedenom ministrom Petrom Magvašim, ucelené analýzy a identifikáciu problémov spolu s možnými scenármi riešení. Celý rad nasledujúcich analýz navrhovanej transformácie sa týkali nielen rizík sociálneho charakteru, ale aj finančných rizík. Vtedy sme ukázali, že je možné rovnomerne rozložiť riziko medzi výnos pracovnej sily a výnos kapitálu a transformovať priebežný systém na systém I. a II. piliera. Správne rozloženie funkcií medzi okruh verejných financií a súkromnú sféru nám umožnila krátka stáž , ktorú absolvoval Dušan Lukášik a Marek Lendacký v Kanade.

Pri hľadaní riešenia zabezpečenia majetkového krytia transformácie dôchodkového piliera sme spracovali v roku 1999 možnosť využitia dlhopisov FNM a v roku 2001, po rozsiahlych analýzach vypracovaných spolu s Petrom Oremusom, Ľudovítom Tkáčikom a Milanom Gondom sme navrhli, aby pre transformáciu dôchodkového systému boli využité priamo akcie SPP a nerobila sa zbytočná transformácia spojená s predajom akcií a následným reinvestovaním prostriedkov.

V septembri v roku 2001 sme navrhli ministrovi Petrovi Magvašimu, aby vypracované modely a súvisiace materiály spoločnosťou HONORS, a.s. uvoľnil pre potreby jednotlivých politických strán a spoločenských organizácií, pokiaľ o ne prejavia záujem. Cieľ bolo dosiahnuť vyššiu odbornú úroveň spoločenskej diskusie.

Na medzinárodnej konferencii k dôchodkovej reforme v roku 2002 odznel z dielne spoločnosti HONORS, a.s. kritický príspevok, poukazujúci na významné škody, ktoré je možné očakávať až v rozmedzí 20 až 40% z hodnoty aktív na individuálnych účtoch sporiteľov a teda aj ich dôchodkov, pokiaľ bude implementovaný model podľa vzoru Chile, Poľska, či Veľkej Británie.

V roku 2007 sme urobili priebežný audit dosiahnutých výsledkov systému II. piliera a v podkladoch pre pána poslanca Maroša Kondróta pre diskusiu v NR SR v decembri 2007 sme identifikovali rozhodujúce problémy a možné východiská z nich.

Stručný prehľad problémov dôchodkového systému bol zverejnený v Parlamentnom kuriéri 6/2009.

Existencionálny rozmer krízy

Naša analýza trhov  v roku 2008 preukázala, že sa jedná popri cyklických krízach aj o nevratný transformačný proces. Dôsledný rozbor preukazoval, že od roku 1995 je možné nájsť rad faktov, ktoré spĺňajú model existencionálnej krízy spojenej so zmenou hodnotového systému. Keď sme sa pýtali, čo je podstata a čo riešenie krízy, ktorá vrcholila na finančných trhoch v roku 2008, prekvapivou odpoveďou sa ukázala transformácia k trvalo udržateľnej spoločnosti založenej na obnoviteľných zdrojoch energie pri najnižších spoločenských nákladoch. Poslanec Maroš Kondrót inicializoval vznik združenia troch univerzít a spoločnosti HONORS, a.s. s náplňou práce spojenej s transformáciou energetického trhu a budov, ako najväčších spotrebičov energie. Centrum výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav so sídlom v Košiciach, založili STU Bratislava, Technická Univerzita Košice , Ekonomická univerzita Bratislava a spoločnosť HONORS, a.s.  František Vranay z TU Košice, Ľudovít Tkáčik, Ján Ferenci, Marek Kušnír, Natália Jasmínska, Katka Šedovičová, Katka Ber Anderková, Igor Plachý  sa stali postupne riešiteľmi a realizátormi jednotlivých úloh. Spoluprácu nám ponúkol aj profesor Milan Bielek. Ukázalo sa, že je nutné precízne zadefinovať obnoviteľné zdroje energie vo vzťahu k ekonomickej činnosti človeka a zároveň sa vyrovnať s fenoménom klimatických zmien. Naše riešenie cez zjednotenie protikladných stanovísk ku kauzalite rastu teploty klímy a zvyšovaniu koncentrácie emisií skleníkového typu bez zvýšenia transakčných nákladov meraných emisiami CO2 nás zaviedlo v roku 2010 a 2011 až do úrovne etického vyjadrenia riešenej problematiky. Predpokladaný pokles zásobovania trhu v rozsahu 1 až 2% ročne fosílnymi palivami po prechode Hubbertovým zlomom v kombinácii s nutným časom, ktorý je potrebný pre efektívne nasadenie obnopviteľných zdrojov energie ukázalo, že ľudstvo má len 15 až 20 rokov čas na rozšírenie energetickej základne o obnoviteľné zdroje energie, ináč čelí politickému konfliktu s možným fatálnym koncom.

Zmena hodnotového systému a strategické postavenie obnoviteľných zdrojov energie

V dobe fosílnych palív je možné najprv rozhodnúť o veľkosti a architektúre budovy a potom ju napojiť na distribučné siete energie. V dobe obnoviteľných zdrojov energie je ale potrebné najprv zistiť, aké energie a v akej forme príroda v príslušnej lokalite poskytuje a podľa toho rozhodnúť o architektúre, veľkosti a spôsobe prevádzky budovy. Z hodnotového  systému najprv človek a potom príroda sa stáva systém, že človek sa pokorne musí spýtať prírody, čo mu dovolí postaviť. Rôzne scenáre prekročenia biokapacity eko systémov Zeme a scenáre návratu do vyrovnaného stavu určujú, že v horizonte 40 až 60 rokov musí dôjsť k transformácii energetického sektora, ak ľudstvo má zabezpečiť dostatok energetických zdrojov a zároveň riešiť problém reprodukcie produkovaného odpadu ekonomickou činnosťou človeka. Naše práce preukazujú, že kooperačno konkurenčné usporiadanie trhu s energiou efektívne alokuje zdroje a po zabudovaní ekonomickej motivácie na trhovom princípe transformuje trh smerom k obnoviteľným zdrojom energie. Experiment s administratívnou budovou ukázal na možnosť postupnej transformácie budov smerom k budovám s nulovou bilanciou energie tam, kde to prírodné podmienky umožňujú dnes a kde to technologický pokrok umožní zajtra. V roku 2007 sme spustili tepelné čerpadlo do prevádzky v administratívnej budove a v roku 2011 sme rozšírili dodávku tepla z obnoviteľných zdrojov energia aj o dodávku chladu. Dlhodobé merania preukazujú realizovateľnosť na ekonomických princípoch vykurovania a chladenia administratívnych a obytných budov.

Návrat človeka k prírode a cez prírodu k sebe

To, čo obe riešené problematiky spája predstavuje transformácia spoločnosti v 40 ročnom horizonte a to v oblasti dôchodkového systému a v oblasti energetického trhu a produkcie a spotreby energie v budovách. Návrat k prírode a pochopenie súvislostí, ktoré aj v prípade spoločnosti vyvinuli evolučné sily prírody, sú premietnuté pri riešení demografického problému dôchodkového systému, ale aj pri riešení transformácie trhu energie. Na jednej strane náročné úlohy pri analýzach a na druhej strane vyargumentované modely, ktoré sú následným postupným riešením transformované do realizovateľného stavu. Ľudstvo čaká v súčasnosti veľmi zaujímavé a kreatívne obdobie naviazania bližšieho kontaktu s prírodou a cez prírodu so samým sebou. Pochopenie týchto procesov umožňuje dívať sa na nastolený problém transformácie k trvalo udržateľnej spoločnosti ako na inšpirujúcu príležitosť.