Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

O nás

Moderná IT technológia a riešenie dôchodkového systému

Moderná IT technológia dnes poskytuje možnosti vytvárania kolektívu, ktorý je geograficky rozmiestnený v rôznych mestách a predsa výmena informácií, či tvorba produktu je realizovaná v spoločnom virtuálnom priestore výskumno vývojového kolektívu. V rokoch 1999 až 2002 sme takto s Ľubom Ružekom prvý krát otestovali možnosti internetu a mobilného telefónu pri rozsiahlych analýzach spojených s dôchodkovým systémom. Tú istú metódu aplikujem aj pri riešení problematiky obnoviteľných zdrojov energie. Zásada, ktorú používam pri tvorbe kolektívu je, že do kolektívu prizývame silné osobnosti, znalé v danom obore, navyše so schopnosťou spolupracovať.

 

Obnoviteľné zdroje energie a transformácia k trvalo udržateľnej spoločnosti

Cieľom je prepojenie výskumu univerzitného zamerania s aplikovaným vývojom podnikateľskej praxe pri úlohe obnoviteľných zdrojov energie. Kolektív je vybudovaný z významných odborníkov podnikovej praxe a pracovníkov univerzít na identickom princípe výrazných individualít so schopnosťou pracovať v kolektíve.