Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Zmluva s ministerstvom

Spolonos HONORS, a.s. uzatvorila  s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR da 25. 2. 1999 zmluvu o spolupráci, na základe ktorej vznikol celý rad dokumentov v súvislosti s pripravovanou reformou dôchodkového zabezpeenia v Slovenskej republike. Vyvrcholením spolupráce bol materiál, ktorý bol prerokovaný vo vláde SR da 7. augusta 2002 pod íslom UV-5450/2002, pod návrhom oznaeným ako A. Súasou zmluvy je aj skutonos, e nehmotné aktíva z riešenia zostávajú v majetku spolonosti HONORS, a.s. Navrhované riešenie v podobe transformácie II. piliera na doporuené riešenie A, rieši znanú as problémov, spojených s dodraním ústavných princípov rovnosti, nákladov systému II. piliera, výnosov aktív II. piliera, problémov spojených s likviditou Sociálnej poisovne a problémov spojených  s konsolidáciou verejných financií. Jedná sa o racionálne rozdelenie funkcií II. piliera medzi okruh verejných financií a súkromný sektor. 

Na týchto stránkach dokumentujeme, e sedemroné fungovanie dôchodkového systému a najmä II. piliera ukázalo, e analýzy a návrhy z rokov 1999 a 2001, ktoré boli predloené spolonosou HONORS , a.s , ktoré uvádzame  v pôvodnom znení, predpokladali súasný nevyhovujúci stav dôchodkového systému Slovenskej republiky.

Tento stav potvrdzuje aj celospoloenská diskusia, ktorú vyvolali nie len ohlásené zmeny novej vlády, ale najmä ekonomické výsledky dôchodkových správcovských spoloností pri zhodnocovaní aktív fondov II. piliera.

Kolektív autorov dokumentov z roku 1999 a 2001sa problematike dôchodkového systému venuje i naalej a na týchto stránkach si môete preíta nie len kritiku súasného systému ale aj návrhy, ktoré poda nášho názoru môu prispie k vyriešeniu verejne známych súasných problémov dôchodkového poistenia, ale aj k prispeniu vyriešenia asti problémov spojených s deficitom verejných financií a štátneho dlhu.