Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

loha ttu v dchodkovom systme

Ústava Slovenskej republiky stanovuje, e oban má právo prei udalosti spojené so sociálnymi rizikami dôstojne. Sociálne riziká majú štatistický charakter a preto ich ekonomické pokrytie je lacnejšie na kolektívnom základe ako na základe individuálnom. Preto jednu z rozhodujúcich úloh štátu v oblasti sociálneho systému je moné vymedzi nasledovne:

Zabezpei pre obanov dôstojné preitie staroby a v prípade nastania udalostí spojených so sociálnym rizikom prostredníctvom vytvorenia ekonomických zdrojov v podobe konkurencie schopnej pracovnej sily, majetkových rezerv  a príslušných sluieb pri najniších moných spoloenských nákladoch.  

Je nevyhnutné správne identifikova a legislatívne definova úlohu štátu v sociálnom systéme, ktorá je iná v povinnom systéme, v ktorom štát  zákonom uruje povinnú úas a povinnosti a práva jeho úastníkov a iná v doborvonom systéme, v ktorom štát zákonom reguluje a stimuluje  dobrovonú úas a vymedzuje povinnosti a práva jeho úastníkov.

Úloha štátu nie je rovnaká a mení sa pri organizovaní :

 • povinného systému sociálneho a dôchodkového zabezpeenia
 • štátom stimulovaného a regulovaného dobrovoného systému
 • dobrovoného, štátom regulovaného systému sporenia

Úloha štátu v povinom systéme je vymedzená v nasledovných javoch, spojených s vlastnosami loveka:

 • ochrana obanov pred tzv. miopiou obana
 • ochrana obanov pred zneuitím ich úspor ostatnými obanmi - problém verejného statku
 • zavedenie vyváenej úrovne solidarity
 • problém ierneho pasaiera
 • ochrana hodnoty investícií obana do povinného systému

V dobrovonom systéme má štát:

 • úlohu ochrany individuálnych práv
 • zarui, e sluby na trhu nevahujú obana do morálneho hazardu - oban neprijíma na seba riziká o ktorých nevie
 • regulanú a stimulanú úlohu

Štátom stimulovaný a regulovaný systém predstavuje medzi stupe medzi povinným a dobrovoným systémom, kde štát ekonomickým stimulom v podobe úavy na dani z príjmu vytvára podmienky pre formovanie vzahu zamestnávate a zamestnanec.