Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Model II. piliera dchodkovho zabezpeenia z roku 2001

 

Materiál  prezentovaný ako príloha tejto stránky, bol východiskom pre alšie analýzy a návrhy riešení, ktorých výsledkom bol materiál, ktorý bol prerokovaný vo vláde SR da 7. augusta 2002 pod íslom UV-5450/2002 a následne návrh riešenia súasných problémov dôchodkového systému predloený predsedovi vlády da 7. 6. 2012.

Model navrhnutý v roku 2001 uvauje aj so systémovými zmenami dôchodkového systému na Slovensku, najmä o sa týka presnej definície sociálnych rizík a spôsobov ich financovania, ale ako východisko predpokladá organizané usporiadanie celého dôchodkového systému, ktoré poda názoru autorov je alfou a omegou vyriešenia otázky financovania dôchodkového systému a zabezpeenia primeraných výnosov pre sporiteov v II. pilieri.

Výhody navrhovaného systému riešenia sú v zásade obsiahnuté v materiály, ale synteticky je ich moné definova nasledovne:

  1. Dochádza k zavedeniu individuálnych útov s riešením implicitného dlhu systému dôchodkového poistenia
  2. Politická moc je dôsledne oddelená od aktív fondov II.piliera
  3. Je predpoklad zabezpeenia maximalizácie zhodnotenia aktív výlune súkromným sektorom
  4. Dosahujú sa najnišie prevádzkové náklady vôbec
  5. Aktíva obana sú poistené štátom voi inflácii systémom definovanej dávky ako dolný limit poberaného dôchodku
  6. Akýkovek vyšší príjem je realizovaný výpotom v systéme definovaného príspevku