Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Model II. piliera dôchodkového zabezpečenia z roku 2001

 

Materiál  prezentovaný ako príloha tejto stránky, bol východiskom pre ďalšie analýzy a návrhy riešení, ktorých výsledkom bol materiál, ktorý bol prerokovaný vo vláde SR dňa 7. augusta 2002 pod číslom UV-5450/2002 a následne návrh riešenia súčasných problémov dôchodkového systému predložený predsedovi vlády dňa 7. 6. 2012.

Model navrhnutý v roku 2001 uvažuje aj so systémovými zmenami dôchodkového systému na Slovensku, najmä čo sa týka presnej definície sociálnych rizík a spôsobov ich financovania, ale ako východisko predpokladá organizačné usporiadanie celého dôchodkového systému, ktoré podľa názoru autorov je alfou a omegou vyriešenia otázky financovania dôchodkového systému a zabezpečenia primeraných výnosov pre sporiteľov v II. pilieri.

Výhody navrhovaného systému riešenia sú v zásade obsiahnuté v materiály, ale synteticky je ich možné definovať nasledovne:

  1. Dochádza k zavedeniu individuálnych účtov s riešením implicitného dlhu systému dôchodkového poistenia
  2. Politická moc je dôsledne oddelená od aktív fondov II.piliera
  3. Je predpoklad zabezpečenia maximalizácie zhodnotenia aktív výlučne súkromným sektorom
  4. Dosahujú sa najnižšie prevádzkové náklady vôbec
  5. Aktíva občana sú poistené štátom voči inflácii systémom definovanej dávky ako dolný limit poberaného dôchodku
  6. Akýkoľvek vyšší príjem je realizovaný výpočtom v systéme definovaného príspevku