Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Sloboda rozhodovania a rovnos prleitost

 

 

Stali sa obania povinnými hrámi v Kaníkovom kasíne II. Piliera?

Zamysleli ste sa nad tým, preo štát v II. Pilieri povinného dôchodkového sporenia ponúkol, aby si sporite mal monos vybra z pôvodne ôsmych, dnes šiestich dôchodkových správcovských spoloností? o je vlastne zmyslom tejto ponuky? Ke som sa na to viacerých úastníkov druhého piliera pýtal, tak sa snaili nejako problém pomenova, asto vemi blízko podstaty, ale presne ho formulova nevedeli. Poznáte to, máte to na jazyku, ale vyjadri to neviete. A ke som im sformuloval, e štát vyzval úastníkov II. Piliera, aby sa sami rozhodli o tom, ktorá DSS im najlepšie zhodnotí ich peniaze odvedené na osobný úet do II. piliera, všetci prikývli, e to je to, o chceli poveda. Etika zavádza na takéto situácie pojem predporozumenie. Všetci vieme o o ide, chováme sa primerane skutonosti, ale presne to vyjadri nevieme. Zmyslom výberu z viacerých ponúk DSS je teda výber tej, ktorá zhodnocuje prostriedky najlepšie, iná takáto ponuka nemá zmysel. Ústava Slovenskej republiky uruje, e oban je slobodný. Slobodu obana je moné obmedzi v súlade s Ústavou SR len na základe zákona a kadého rovnako.U dôchodkového systému je oban v súlade so zákonom povinný plati spolu so zamestnávateom odvody do sociálneho systému. Iná otázka je však, pokia ho štát opä v súlade so zákonom postaví pred iný predmet voby. Štát je povinný obanovi v súlade s Ústavou zaisti podmienky slobodnej voby. Preto pri slobodnej vobe úastníka II. Piliera o tom, ktorá DSS najlepšie zhodnotí úspory obana, by došlo pri vekom pote osôb k situácii, kedy by voba cca 1,5 mil. osôb urila najlepšiu DSS a rozloenie poistencov medzi všetky DSS-ky by spalo Gaussovu krivku.

     

 

 

 

 

Pri slobodnej vobe 1,5 mil. obanov by Gaussovská krivka urila najlepšiu DSS. Kee oban môe medzi DSS prestupova, udia by sa navzájom informovali a vemi rýchlo by nastala polarizácia davu, inými slovami všetci ostatní obania by v nasledujúcom období presunuli svoje úspory v II. Pilieri do najlepšej DSS. Ale k týmto javom nedošlo. Naalej tu máme šes DSS, ktoré poskytujú svoje sluby. Ako je moné, e 1,5 milióna obanov nebolo schopných poas 7 rokov v procese voby vybra si najlepšiu DSS a fondy? Bu sme všetci osprosteli, alebo sme boli vtiahnutí do hry s inými pravidlami? Pripúša Ústava SR aj iné pravidlá a ak, aké sú jej dôsledky?

Zákon 43/2004 Z.z. a súvisiace predpisy prikázali v marketingu DSS uvádza povinne text informujúci o tom, e s uzatvorenou zmluvou je spojené finanné riziko a e „minulé výnosy nezaruujú budúce výnosy“[1]. DSS angaovali sie finanných sprostredkovateov so štátom (NBS) udeovanými licenciami, ktorých úlohou bolo sprostredkova obanovi uzatvorenie zmluvy so DSS a za kadého klienta od DSS, alebo jej zriaovatea, inkasovali dohodnutú odmenu. Sprostredkovatelia, ako fyzické osoby, však poda zákona mohli ma uzatvorenú zmluvu iba s jednou DSS. Zákon svojim obmedzením znemonil sprostredkovateom poskytova poradenskú slubu, zmyslom ktorej malo by poradenie obanovi s ktorou DSS má uzatvori zmluvu. Avšak ani keby sprostredkovatelia mali monos poradi obanovi výber DSS, nemali i napriek licencii udelenej Národnou bankou Slovenska vedomosti a skúsenosti, ale ani monosti na to, aby posúdili ktorá DSS zhodnotí úspory sporiteov najlepšie. A ako si neskúsený oban mal vybra správnu SDS? Na základe marketingu a subov o „švajiarskych dôchodkoch“?

Na marketing a odmeny sprostredkovateom minuli poda štátneho tajomníka Ing. Buriana celkove 300 mil. €.  Oban bol v procese voby povinného systému II. piliera  pre ktorú DSS sa rozhodne, presvedovaný finanným sprostredkovateom. Jeho ekonomickou motiváciou nebolo poradenie DSS, ktorá najlepšie zhodnotí úspory, ale DSS, ktorá vyplatí odmenu finannému sprostredkovateovi. Tým proces voby obana bol silne ovplyvnený emóciou chamtivosti finanného sprostredkovatea, priom sila tohto úinku bola úmerná výške provízie. Ale preo ani vyškolení a štátom preskúšaní finanní sprostredkovatelia neboli schopní uri tú DSS, ktorá bude najlepšie zhodnocova úspory a s ou podpísali svoje sprostredkovateské zmluvy?  Odpove na túto otázku dal Ted Aronson v rozhovore pre asopis Money v januári 1999[2] nasledovne:

 

Z vyššie uvedených informácií je moné logickou úvahou dospie k záveru, e nie je moné skonštruova v povinnom systéme II. piliera slobodnú vobu, ktorej zmysel je uri tú DSS, ktorá bude najlepšie zhodnocova úspory z jednoduchého dôvodu, také údaje neexistujú. Je moné toto tvrdenie objektívne overi?  Pearsonov test, ktorý sme vykonali pre stav v pote poistencov medzi jednotlivými DSS k termínu 4.2.2005 poskytol výsledok 0, ktorého interpretáciou je, e obania pri akte voby DSS neboli slobodní[1]. Humanistický filozof Erich Fromm uruje, e pokia nie sú k dispozícii informácie, ktoré umoujú vobu, potom sa jedná o fikciu a nie o slobodnú vobu. Aký je dopad skutonosti, e pri vobe medzi pôvodne ôsmimi DSS neboli obania slobodní a ich voba sa podobala podmienkam, kedy volia íslo DSS a ich fondov na toiacej sa rulete Kaníkovho kasína? Ešte pokia sa toí gulika dostávajú rady od školených krupiérov s licenciou od NBS, na ktoré íslo vsadi, hoci samotných krupiérov odmeuje  kasíno! Ako uvádzame v dokumente nišie, vdy existuje fond s najniším a najvyšším výnosom a nemôeme vylúi extrémny prípad, kedy dvaja obania budú celý ivot pracova za rovnakých mzdových podmienok a jeden bude vo fonde s najvyšším výnosom a druhý s najniším. Dopadom je rozdielny stav na úte kvôli rôznym výnosom, ktorý môe dosiahnu viac ako 30%-ný rozdiel.  Preto ruleta v Kaníkovom kasíne II. piliera ako dôsledok toho, e obania nie sú slobodní vo vobe medzi SDS zavádza nerovnos v ich majetkových právach v podobe dôchodkov, ktoré môe dosiahnu viac ako 30%-né rozdiely, o je s najväšou pravdepodobnosou v rozpore s lánkami 12 a 13 Ústavy SR.

 


[1] Výpoet parametra alfa stanovuje hodnotu 0.  Interpretácia tohto výsledku je nasledovná:

Test štatistickej významnosti uruje , e sa poistenci nerozhodovali iste náhodne, t.j. ak si poistenci vyberajú poisovu rovnomerne, štatistika by mala ma pribline x2  rozdelenie s k-1 stupami vonosti a jej hodnota by mala narasta so zmenšovaním rovnomernosti. Ak teda vypoítaná hodnota alfa je menšia ako 0,05, potom tento výsledok  udáva významné potvrdenie odchýlenia od rovnomernosti a získaný výsledok 0 poskytuje informáciu,  e poistenci nerozhodovali iste náhodne a ich rozhodovanie bolo ovplyvnené inými skutonosami, ako posúdenie faktov, ktoré by im umonili slobodne rozhodnú o tom, ktorú DDS SDS si vybra, t.j, ktorá DSS im najlepšie zhodnotí úspory.

 

 

 S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s ING dôchodkovou správcovskou spolonosou, a. s., je spojené aj investiné riziko. Doterajšie výnosy portfólií dôchodkových fondov nie sú zárukou budúcich výnosov. ING dôchodková správcovská spolonos, a. s., vykonáva svoju innos pod dohadom Národnej banky Slovenska.

 

AXA S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spolonosou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. innos dôchodkovej správcovskej spolonosti je pod dohadom Národnej banky Slovenska.

 

[2]itate nájde plný text rozhovoru  Jasona Zweiga s Ted Aronsonom pod názvom  He's not picky--he'll take whatever is wounded  CNN Money 15. Január 1999

http://money.cnn.com/1999/01/15/zweig_on_funds/zweig_on_funds/index.htm