Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Rozhodovac proces pri rieen dchodkovho systmu

 

Dôvodom na riešenie priebeného systému dôchodkového poistenia bolo zistenie, e pokia systém nebude reformovaný, významne vzrastú náklady na jeho prevádzku, to znamená, e významne vzrastú náklady na dôchodkový systém a tým aj cena pracovnej sily. Zvýšenie ceny práce  má spätne negatívny dopad na konkurencie schopnos ekonomiky na medzinárodných trhoch. Preto snaha o riešenie eliminácie vzniku budúcich nákladov musí by súasne sprevádzaná pri racionálnej úvahe aj riešením s minimalizáciu nákladov na transformáciu systému.

 

 

Pri transformácii priebeného systému na systém dvojpilierový, existuje celý rad parametrov, ktoré je potrebné posúdi, a cez ich prienik hada riešenie s najnišími transformanými nákladmi. Cieom je vytvori nástroje, pomocou ktorých bude moné vyrieši demografický problém dôchodkového systému, ktorý je problémom v ekonomike známom ako problém verejného statku a problém ierneho pasaiera. Klesajúci pomer pracujúcich na jedného dôchodcu vedie k záveru, e as budúcich dôchodkov je potrebné zabezpei u teraz a vytvori na ne majetkové rezervy. V tejto súvislosti je neustále otváraná otázka, aká veká as má by týchto majetkových rezerv z celkového systému. Druhou otázkou je, i solidarita z pôvodného systému má by zachovaná v oboch pilieroch, alebo má by II. pilier plne zásluhový?

 

Diagram uvedený vyššie popisuje rozhodovací proces. Poda Stiglitza a Országha výnos pracovnej sily v 40 ronom horizonte sa pohybuje v rozsahu od 2 do 3 percent. Podobne, analýza výnosov majetku na kapitálových trhoch v 30 ronom horizonte sa pohybuje v rozsahu od 3 do 4 percent a dosahuje a 7%-tnú hranicu. Pri konzervatívnom prístupe reálneho zhodnocovania aktív 2% rone poas 35 rokov je moné ukáza, e náhrada priemernej mzdy sa pohybuje vo výške 35% a pri 40-tich rokoch okolo 50%. To umouje vykona úvahu, e je moné rozdeli riziko spojené s finannými výnosmi dôchodkového systému na dve rovnaké polovice po 50%. To je zmysel aj rozdelenia odvodov medzi I. a II. pilier.  Pri úvahách o zachovaní alebo zrušení solidarity v II. pilieri je nutné zárove chápa, e zrušením prerozdelenia na vstupe do systému II. piliera si síce obania zabezpeia 45 a 50 percentnú náhradu priemernej mzdy, ale u obanov s nízkym príjmom to nemusí stai na dosiahnutie kritéria minimálneho dôchodku vo výške 1,2 násobku ivotného minima. To je hranica pre dôstojné preitie staroby, ktoré obanovi zaruuje Ústava SR.  Preto v súlade so zákonom bude musie štát z výnosov všeobecných daní doplati rozdiel obanom tak, aby toto kritérium bolo dodrané. To okamite zvýši náklad štátu a náklady spojené s pracovnou silou. Táto skutonos bola verifikovaná v roku 2008, kedy model preukázal, e v zásluhovom systéme II. piliera a polovica obanov (53%) si nebude schopná našpori ani na najniší dôchodok. Existujú dve monosti:

 1. Zavedie sa redistribúcia na úrovni odvodov ako solidarita medzi pracujúcimi, t.j. poistencom s vyšším vymeriavacím základom sa vezme a pridá sa poistencom s niším príjmom v oboch pilieroch
 2. Druhá alternatíva je, e je to výnos všeobecných daní, ktorý splní úlohu tejto solidarity.

 

Z princípu motivácie pre obana sa na prvý pohad javí princíp doplnenia zdrojov z výnosu všeobecných daní ako vhodnejší. Detailnejší rozbor však poukazuje na skutonos, e dochádza k zvýšeniu nákladov na dôchodkový systém, o znamená automaticky zníenie konkurencie schopnosti ekonomiky a k zvýšeniu potu nezamestnaných, o opä zdrauje systém. Je to kladná spätná väzba medzi nákladmi na výstupe a nákladmi na vstupe, ktorá spôsobuje zniovanie konkurencie schopnosti ekonomiky ako dôsledok zdraovania pracovnej sily. Preto riešenie ponechania solidarity aj v II. pilieri je výhodnejšie s tým, e  redistribuný mechanizmus je potrebné uplatni na vstupe do II. Piliera.

Zavedenie individuálnych útov a to v I. aj v II. pilieri umouje sledova ekonomickú aktivitu kadého jednotlivca poas celého jeho ivota. Individuálny úet má v I. pilieri funkciu evidennú, v II. pilieri je majetkovo krytý. Pri riešení systému je v súvislosti s útami potrebné odpoveda na nasledovné otázky:

 1. Existuje na úrovni správy útov trh ?
 2. Existuje pri správe aktív trh?
 3. Je vhodné, aby správu útov a správu aktív vykonával jeden subjekt?
 4. Existuje pri správe útov vplyv ekonomiky z rozsahu?
 5. Vytvára sa pre obana situácia morálneho hazardu pri zavedení viacerých správcov útov, alebo nie?

Rozborom je moné zisti, e z princípu povinného odvodu príspevkov do II. piliera, neexistuje trh pre úty. Zárove je moné konštatova, e pri správe útov existuje podstatný vplyv ekonomiky z rozsahu, kde priemerné náklady na správu jedného útu predstavujú pri vekom pote útov malú iastku, v limite blíiacu sa pod 0,1% z aktív rone. Naopak, pri rozdelení na viac astí prudko stúpajú náklady na správu a do úrovne 1% z aktív rone.  Kým 0,1% z aktív rone sa premieta do výšky 2% z vyplácaného dôchodku, pri 1% je to u 20% z dôchodku. Preto zaistenie dostatoných výnosov je spojené s minimálnymi nákladmi pri správe a to pri správe útov a pri správe aktív. Rozdelením útov a ponechaním jedného správcu vzniká navyše konflikt záujmu u správcu medzi správou aktív a správou útov, o zniuje výnosy. Navyše správa útov, kde nie je trh, monopolizuje aktíva na nich v prospech správcu útov. Výsledkom je, e je potlaená konkurencia pri správe aktív, kde trh existuje a tým sa zniujú výnosy pri správe aktív. Preto, pokia máme dodra minimalizáciu nákladov na pracovnú silu, musíme minimalizova náklady pri správe útov a maximalizova výnosy pri správe aktív. To sa dá docieli ich oddelením, ím je moné minimalizova náklady na správu útov vyuitím ekonomiky z rozsahu a ma iba jedného správcu útov. Pri správe aktív je vhodné vyui mechanizmy trhu, na ktorých pôsobia správcovia aktív, ktorí si vzájomne konkurujú. Tým dochádza k zrušeniu konfliktu záujmov pri správe útov a správe aktív.  Samostatnú kapitolu tvorí otázka morálneho hazardu a dôsledkov z nich vyplývajúcich v majetkových právach obana v podobe výšky dôchodku pri systéme s viacerými správcami útov. Oban nemá monos slobodnej voby, preto nie je schopný uri správcu, ktorý bude najlepšie spravova jeho aktíva, o má dopad na to, e obania nie sú si rovní v majetkových právach. U obanov s rovnakými odvodmi vznikne významný rozdiel vo výške dôchodku.

 

 

Pri úvahách o tom, i správa útov má by v okruhu verejných financií alebo v súkromnom sektore, je vhodné poloi nasledovné otázky:

 1. Kde je vhodné v systéme II. piliera, aby bolo uplatnené poistenie, ktoré má štát voi obanovi?
 2. Je ekonomicky vhodné posunú poistenie štátu voi obanovi na súkromný sektor, pokia je do systému zapojený?
 3. Je moné dosiahnu synergický efekt zníenia nákladov pri správe útov jedným subjektom v okruhu verejných financií, alebo v okruhu súkromného sektora?

Kríza na finannom trhu preukázala, e súkromný sektor nevie poisti ekonomické zdroje vekého rozsahu. Nemá na to primerané nástroje. Je to verejný sektor, ktorý za istých okolností vstupuje na trh a plní úlohu poslednej inštancie. Preto logika poistenia útov II. piliera štátom indikuje, e úty II. piliera, pokia majú by efektívne poistené, majú by v okruhu verejných financií. Súkromný sektor, pokia poistí úty, zniuje okamite riziko investícií a tým sa dosahuje ich podpriemerné zhodnotenie. To krásne vidno od roku 2011, kedy poistenie rizík súkromným sektorom fondov II. piliera prinieslo zníenie výnosov. Jednoducho povedané, pokia súkromný sektor investuje s rizikom, ktoré znáša oban, investície sú s vyšším rizikom, samozrejme na úet obana. Pokia má ale SDS nies riziko, tak ho obmedzuje. Ako príde k tomu oban, e má nies riziko, o ktorom nevie a ani ho nemôe riadi?

  V súkromnom sektore by pri správe útov musela spolonos zriadi svoje prevádzky po celej republike, podobne ako Sociálna poisova. Preto pri správe útov  Sociálnou poisovou dochádza nielen k vyuitiu ekonomiky z rozsahu pri správe útov jedným subjektom, ale aj k synergickému efektu medzi správou útov v I. pilieri a II. pilieri, inými slovami Sociálna poisova spravuje úty v I. pilieri pre tie isté osoby, ako v II. pilieri a nemá zvýšené náklady a ak, tak len minimálne. Navyše je v okruhu verejných financií a preto štát nemá iadny problém ekonomicky efektívne poisti úty II. piliera podobne, ako je to v I. priebenom pilieri. Riešenie správy útov II. piliera v Sociálnej poisovni rieši minimalizáciu nákladov kvôli ekonomike z rozsahu ( jeden správca), synergickému efektu správy útov I. a II. piliera a monosti poskytnutia ekonomicky racionálnej garancie štátu pre obana.

Posledným krokom v týchto úvahách je, i na rozhraní verejného okruhu financií a súkromného sektora zavies tretí subjekt, ktorý vstúpi medzi správu útov a správu aktív, alebo nie. Podrobnejšia analýza preukazuje, e ak je v kontakte správca aktív a správca útov, môe dôjs k transferom, ktoré zníia výnosy na útoch. Preto oddelenie správy útov od správy aktív je vitálnou funkciou, priom tretí subjekt organizuje správu aktív a pôsobí ako oddeujúci subjekt. Inštitucionalizovanie takéhoto subjektu je samostatnou kapitolou popísanou v Kanadskom modeli a v navrhovanom riešení.

Vyššie popísaný spôsob rozhodovania z hadiska nákladov, výnosov a morálneho hazardu vedie k ideálnemu riešeniu, ktoré je moné strune popísa nasledovne:

 1. Princíp rozloenia rizika medzi výnos kapitálu a výnos pracovnej sily vedie k rovnomernému rozloeniu odvodov medzi I. pilier a II. pilier
 2. Princíp rovnosti obanov vedie k tomu, e úty musí spravova jediný subjekt.
 3. Princíp ekonomiky z rozsahu, synergický efekt správy útov I. a II. piliera a skutonosti, e pri správe útov neexistuje trh, vedú k minimalizácii nákladov, pokia úty spravuje jediný subjekt a tým je  Sociálna poisova.
 4. Princíp efektívneho poskytnutia garancie štátom voi obanovi vedie k tomu, e správa útov musí by v okruhu verejných financií
 5. Vyriešenie konfliktu záujmu pri správe útov a správe aktív vedie k riešeniu, kedy správa útov je oddelená od správy aktív.
 6. Vyuitie efektu konkurenného trhu a tým zvýšenia výnosov je moné docieli pri zavedení konkurujúcich si správcov aktív. Organizáciu tejto správy zabezpeuje tretí subjekt, oddeujúci správcov útov od správy aktív

Riešenie s minimalizáciou nákladov, maximalizáciou výnosov a poskytnutia efektívnej garancie  je moné skonštruova poda nasledovného obrázku: