Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Riešenie implicitného dlhu systému dôchodkového zabezpečenia

   Analýza stavu dôchodkového zabezpečenia z roku 2000 poukázala na to, že systém

 • neodráža dostatočne stav transformácie ekonomiky zohľadňujúcej individuálnu zodpovednosť
 • nezohľadňuje pozitívne demografické zmeny u obyvateľstva vyjadrené predĺžením strednej doby dožitia a nereaguje na demografické negatíva ako odraz stavu ekonomiky

Vonkajším prejavom vyššie uvedených javov je  deficit v dôchodkových fondoch Sociálnej poisťovne. Implicitný dlh v modeli stálych cien sústavy dôchodkového zabezpečenia pre najbližších 60 rokov, by bez riešenia dosahoval ročne výšku od 10 mld. Sk na  začiatku po 70 mld. Sk v 60 roku. Súčastná hodnota tohto dlhu je vyčíslená na astronomickú čiastku 1270 mld. Sk , približne dvojnásobok ročného HDP Slovenskej republiky. V tomto materiály navrhované riešenie reformy dôchodkového systému pozostáva z nasledovných vzájomne previazaných krokov, presne vymedzených zákonom:

 1. Zníženie výdajovej stránky cestou sprísnenia nárokov na dôchodok zahŕňa v sebe popri precizovaní podmienok sociálnej solidarity v jednotlivých skupinách dávok aj zavedenie 30 ročného povinného prispievania do systému do hranice veku 62 rokov u žien a 65 rokov u mužov.
 2. Inštitualizácia systému I. a II. piliera a v rámci nich zavedenie  individuálnych účtov poistencov, na ktorých bude vedená celková hodnota príspevkov počas ekonomicky aktívneho veku poistenca - poistenec určuje správcu aktív II.piliera
 3. Stanovenie nového spôsobu výpočtu dávky starobného dôchodku ako aj ostatných dávok dôchodkového zabezpečenia, odvodených od stavu virtuálneho a kapitalizačného účtu poistenca.
 4. Zavedenie prvej fázy 10 ročného transformačného procesu s následným 25 ročným dobehom s časovým rozložením jednotlivých opatrení.
 5. Zavedenie I. a II. piliera s riešením virtuálnych individuálnych účtov v I. pilieri a individuálnych účtov s kapitalizáciou v II. pilieri, umožňujúcou prefinancovanie nákladov spojených s deficitom dôchodkových fondov Sociálnej poisťovne ako aj s nákladmi na transformáciu v horizonte 35 až 40 rokov.
 6. Vytvorenie podmienok pre profesionalizáciu správy aktív súkromnými spoločnosťami na báze trhových princípov ( rozloženie rizika max.15% z hodnoty aktív u jedného správcu spolu s hlasovacími právami), pri súčasnom minimalizovaní administratívnej správy – výberu, vedenia účtov a vyplácaniu dôchodkov verejno-právnou inštitúciou- Sociálnou poisťovňou
 7. Systém financovania v rozsahu 50 mld. Sk zabezpečiť kombinovane odvodmi zo štátneho rozpočtu a pôžičkami, krytými súčasnou hodnotou budúceho kapitálu fondu II.piliera, rovnomerne rozloženého medzi budúcich správcov aktív. Pomer štátu a správcov aktív je navrhovaný 1:2 . Túto podmienku  zaviesť do výberových kritérií pre  správcov aktív.
 8. Inštitualizácia skutočnosti, že výška explicitného dlhu sústavy nebude predmetom započítavania v okruhu dlhu štátneho rozpočtu ( v maxime až 250 mld. Sk).
 9. Vytvorenie dlhých peňazí 10 až 45 ročných  a požiadavka ich zhodnocovania priemerne 2% ročne nad infláciu, vyžaduje ich umiestnenie na efektívnych kapitálových trhoch, alebo cez indexované, štátom emitované dlhopisy
 10. Zdroje z druhého kapitalizačného piliera je možné cez štátne dlhopisy použiť pre financovanie systému PAYG a I. piliera
 11. Vzhľadom na značnú neurčitosť štatistického modelu, vyplývajúcu z ekonomického vývoja spoločnosti v najbližších rokoch je potrebné na transformáciu vynaložiť zdroje v rozsahu cca 40 mld. Sk nasledovne:

Materiál sa ďalej zaoberá demografickým vývojom a možnosťami riešenia jeho nepriaznivého vývoja z pohľadu financovania systému sociálneho zabezpečenia, či už posunom odchodu veku do dôchodku, ale najmä zavedením kapitaizácie do dôchodkového systému.