Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Rieenie implicitnho dlhu systmu dchodkovho zabezpeenia

   Analýza stavu dôchodkového zabezpeenia z roku 2000 poukázala na to, e systém

 • neodráa dostatone stav transformácie ekonomiky zohadujúcej individuálnu zodpovednos
 • nezohaduje pozitívne demografické zmeny u obyvatestva vyjadrené predením strednej doby doitia a nereaguje na demografické negatíva ako odraz stavu ekonomiky

Vonkajším prejavom vyššie uvedených javov je  deficit v dôchodkových fondoch Sociálnej poisovne. Implicitný dlh v modeli stálych cien sústavy dôchodkového zabezpeenia pre najbliších 60 rokov, by bez riešenia dosahoval rone výšku od 10 mld. Sk na  zaiatku po 70 mld. Sk v 60 roku. Súastná hodnota tohto dlhu je vyíslená na astronomickú iastku 1270 mld. Sk , pribline dvojnásobok roného HDP Slovenskej republiky. V tomto materiály navrhované riešenie reformy dôchodkového systému pozostáva z nasledovných vzájomne previazaných krokov, presne vymedzených zákonom:

 1. Zníenie výdajovej stránky cestou sprísnenia nárokov na dôchodok zaha v sebe popri precizovaní podmienok sociálnej solidarity v jednotlivých skupinách dávok aj zavedenie 30 roného povinného prispievania do systému do hranice veku 62 rokov u ien a 65 rokov u muov.
 2. Inštitualizácia systému I. a II. piliera a v rámci nich zavedenie  individuálnych útov poistencov, na ktorých bude vedená celková hodnota príspevkov poas ekonomicky aktívneho veku poistenca - poistenec uruje správcu aktív II.piliera
 3. Stanovenie nového spôsobu výpotu dávky starobného dôchodku ako aj ostatných dávok dôchodkového zabezpeenia, odvodených od stavu virtuálneho a kapitalizaného útu poistenca.
 4. Zavedenie prvej fázy 10 roného transformaného procesu s následným 25 roným dobehom s asovým rozloením jednotlivých opatrení.
 5. Zavedenie I. a II. piliera s riešením virtuálnych individuálnych útov v I. pilieri a individuálnych útov s kapitalizáciou v II. pilieri, umoujúcou prefinancovanie nákladov spojených s deficitom dôchodkových fondov Sociálnej poisovne ako aj s nákladmi na transformáciu v horizonte 35 a 40 rokov.
 6. Vytvorenie podmienok pre profesionalizáciu správy aktív súkromnými spolonosami na báze trhových princípov ( rozloenie rizika max.15% z hodnoty aktív u jedného správcu spolu s hlasovacími právami), pri súasnom minimalizovaní administratívnej správy – výberu, vedenia útov a vyplácaniu dôchodkov verejno-právnou inštitúciou- Sociálnou poisovou
 7. Systém financovania v rozsahu 50 mld. Sk zabezpei kombinovane odvodmi zo štátneho rozpotu a pôikami, krytými súasnou hodnotou budúceho kapitálu fondu II.piliera, rovnomerne rozloeného medzi budúcich správcov aktív. Pomer štátu a správcov aktív je navrhovaný 1:2 . Túto podmienku  zavies do výberových kritérií pre  správcov aktív.
 8. Inštitualizácia skutonosti, e výška explicitného dlhu sústavy nebude predmetom zapoítavania v okruhu dlhu štátneho rozpotu ( v maxime a 250 mld. Sk).
 9. Vytvorenie dlhých peazí 10 a 45 roných  a poiadavka ich zhodnocovania priemerne 2% rone nad infláciu, vyaduje ich umiestnenie na efektívnych kapitálových trhoch, alebo cez indexované, štátom emitované dlhopisy
 10. Zdroje z druhého kapitalizaného piliera je moné cez štátne dlhopisy poui pre financovanie systému PAYG a I. piliera
 11. Vzhadom na znanú neuritos štatistického modelu, vyplývajúcu z ekonomického vývoja spolonosti v najbliších rokoch je potrebné na transformáciu vynaloi zdroje v rozsahu cca 40 mld. Sk nasledovne:

Materiál sa alej zaoberá demografickým vývojom a monosami riešenia jeho nepriaznivého vývoja z pohadu financovania systému sociálneho zabezpeenia, i u posunom odchodu veku do dôchodku, ale najmä zavedením kapitaizácie do dôchodkového systému.