Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Individulne ty

Pri riešení problematiky individuálneho útu sme museli posudzova celý rad skutoností spojených s :

  1. nákladmi na správu útov
  2. nákladmi na správu aktív
  3. konflikt záujmu
  4. finanné riziko spojené so správou aktív
  5. organizanú štruktúru zabezpeujúcu maximalizáciu výnosu aktív
  6. elimináciu morálneho hazardu
  7. garancie

Náklady na správu a organizácia systému II. piliera

Pri horizonte 40 roných investícií sa ukazujú náklady spojené so správou ako jeden z kúov pre zaistenie dostatoného výnosu. U 1% z aktív rone, strhávané v podobe poplatkov sa premieta do zníenia dôchodku a o 20%. Štúdie systému TRIFT v USA a Kanadského systému umonilo preukáza, e u vhodne rozdelených funkcií medzi okruh verejných financií a súkromnú sféru je moné dosiahnu celkové náklady na správu v rozsahu od 0,1% do 0,3% z aktív rone. Zárove je moné na úty fondu poskytnú zmysluplnú garanciu štátu. To výrazne zniuje náklady na správu v porovnaní s trhovo organizovanou správou útov v rozsahu od 20% do 40% z výšky dôchodku.

 

Finanné riziko

Meranie rizika spojeného s investovaním na kapitálových trhoch predstavuje originálny príspevok k pochopeniu tak abstraktnej záleitosti, akou finanné riziko nesporne je. naše merania u nekvalifikovaných 738 investorov potvrdili analýzu  North American Securities Administrators Association, Findings and Recommendations pre oblas Day Tradingu. Z nej je evidentné, e individuálny investor elí a 70%tnej strate svojich vkladov pri investovaní na svoje riziko.Takáto výška rizika nás motivovala spolu s malým objemom peazí na individuálnom úte, aby boli navrhnuté zásady kolektívneho investovania s podielovými listami ukladanými na individuálne úty

 

                Distribúcia výnosov individuálneho útu. Zdroj: Originálne meranie spoloností HONORS, a.s. a BlueBull

Výnos aktív

Všetky analýzy preukázali, e pokia aktíva spravuje štát, tak sa do aktív dostávajú aj projekty, kde si štát plní aj inú, ako podnikateskú úlohu, o znamená, e výnosy aktív nedosahujú svoje monosti. Preto je pri organizácii II. piliera prijaté všeobecné pravidlo, e aktíva spravuje súkromný sektor na konkurennej báze trhu.

Konflikt záujmu

Náklady na správu a výnos z aktív ovplyvuje významne aj to, i aktíva a úty spravuje jeden subjekt, alebo dva subjekty s oddelenou správou aktív a útov , alebo je táto správa oddelená ešte tretím subjektom. Prítomnos konfliktu záujmu monopolizuje aktíva na útoch s výsledkom nízkeho zhodnotenia aktív s dosahovaním strát vo výške 20% a 40%. Naopak, oddelenie správy útov od správy aktív a vnesenie tretieho subjektu organizujúceho súa aktív významne posiluje výnosy.

Garancie

Kríza na finanných trhoch preukázala, e súkromný kapitál nemá schopnos poisti aktíva vekého rozsahu, túto funkciu prevzal štát a výnos všeobecných daní. Pretoe štát sa nemôe zbavi v povinnom systéme zodpovednosti presunutím garancií na súkromný sektor, je vhodné hada riešenia, kedy štát má monos zmysluplne garancie poskytnú. Je vhodné, aby štát garantoval obanovi výšku jeho dôchodku vyplácaného z II. piliera rovnakým spôsobom ako sú nastavené garancie v I. pilieri.