Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Existencionlna krza a transformcia jednotlivca a spolonosti

"Stojíme na prahu zásadnej celosvetovej zmeny. Jediné, o potrebujeme, je tá správna aká kríza a národy prijmu nový svetový poriadok."

                    David Rockefeller, 14. september 1994, Konferencia Spojených národov pre obchod

Zmysel krízy spustenej hypotekárnou krízou v roku 2007

 • Naše analýzy vedú k záveru, e na finanných trhoch ako obraze ekonomických procesov bola vyvolaná kríza existencionálneho charakteru
 • Táto kríza bola vyvolaná cielene pribline 10 a 15 rokov pred oakávanou energetickou krízou
 • Analýzy vedú k záveru, e reálna energetická kríza by vyvolala ekonomický chaos, ktorého riešením by s vekou pravdepodobnosou bol politický konflikt s moným fatálnym koncom - nebolo by víaza
 • 10 a 15 rokov je potrebných pre výskum, aplikovaný vývoj a zavedenie na trh technológie rozširujúce energetickú základu o obnovitené zdroje energie
 • Cieom krízy je naruši hodnotový systém loveka
 • Ekonomiky je riadená:
  • cenou ropy a od nej odvodených cien energií
  • úrokovými sadzbami FED
  • objemom peazí v obehu (USD)
  • cieleným vyvolávaním morálneho hazardu u spotrebiteov na jednotlivých trhoch porušovaním princípov regulácie trhu zmenou zákona a súvisiacich predpisov
  • distribúciou informácií v reálnom ase v spolonosti a vyvolávaním javov sociálnej polarizácie

                 

                 Matematická simulácia sociálnej polarizácie Zdroj : Pavel Kohout 2009

 

Trh s ropou

 • Analýza volatility na trhu s ropou a jej korelácia s infláciou preukazuje, e na trhu s ropou sa odohráva inside trading prítomný od roku 2001
 • Od roku 2002 do roku 2006 došlo k transformácii regulácie ceny ropy od produkných trhov riadiacich sa ponukou a dopytom s trojmesanou reaknou dobou  na trhy finanné, s monosou stanovenia ceny na dennej báze
 • Boli vytvorené zásoby ropy s monosou regulácie cien v 1 a 1,5 ronom horizonte
 • Analýza priebehu a dopadov energetickej krízy 70-tych rokov vytvára model, poda ktorého je moné riadi ekonomické procesy dvomi základnými nástrojmi:
  • menovou politikou rezervnej meny sveta – amerického dolára a to:
   • Objemom peazí vnesených do ekonomiky
   • Cenou peazí v podobe úrokových sadzieb
  • cenou ropy ako rozhodujúcej energetickej komodity vstupujúcej rozhodujúcim spôsobom do tovarov a sluieb

 

          

 

         Charakter krízy a princípy prognostických analýz

 •  Kritériá transaknej analýzy preukazujú, e sa jedná manipulatívnu hru
 •  Kríza nevznikla spontánne ako prejav trhových síl, ale je cielene riadená
 •  Zmysel existencionálnej krízy je rozruši existujúci hodnotový systém
 •  Na vrchole krízy sa jedinec a spolonos rozhodujú, aké prijmú riešenie s nasledujúcimi monosami:
  • progresívne, zabezpeujúce rast spolonosti
  • regresívne, kedy sa systém vracia do minulého stavu
 • Cielene riadená kríza s príslušnými nástrojmi umouje dodatoným impulzom rozhodnú, e sa príjme progresívne riešenie – plán kandidáta na prezidenta USA Baracka Obamu predostretý v októbri 2008 predstavuje v USA takýto impulz, ktorý spolonos prijala
 • U cielene riadenej krízy je moné aplikova dodatoné impulzy, ktorými je riešenie krízy posúvané progresívnym smerom – takýmto impulzom je moné vníma aj rast ceny ropy v roku 2011 na dvojnásobok ako opakovaný scenár z roku 2008 (70-tych rokov minulého storoia)
 • Z hadiska prognostických kritérií bol vznik energetickej krízy identifikovaný ako bod, dosiahnutím ktorého sa systém môe dosta do nezvrátiteného stavu
 • Cielene riadené riešenie energetickej krízy s 10 a 15 roným predstihom vyvolaným na finanných trhoch s implementáciou obnovitených zdrojov energie predstavuje logické riešenie identifikovaného problému analyzovaného princípmi prognostických analýz

 

          Popis jednotlivých fáz krízy ako existencionálneho typu

Priloený materiál na príklade modelu osobnostnej existencionálnej krízey predstavuje súasnú spoloenskú krízu ako krízu existencionálneho charakteru. Uruje jednotlivé fázy existencionálnej krízy a identifikuje ich asové ohranienie ako aj nástroje, ktorými sú jednotlivé fázy krízy riešené:

1.       Prípravná fáza

 • akumulácia finanných prostriedkov- v rokoch 1995 a 2001 na trhu s IT akciami v rozsahu cca 2 000 mld USD
 • Vytvorenie regulaných zásob ropy a transformácia tvorby ceny ropy z produkných trhov pracujúcich v  ekonomickej rovine produkcie na trhy finanné ako obraz o ekonomických procesoch

2.       Inkubaná fáza

 • Rast cien nehnuteností a ich následný rýchly pád
 • Rýchly rast nesplácaných hypotekárnych úverov
 • Rýchly rast opravných poloiek v bankách

3.       Vrchol existencionálnej krízy

 • Rast opravných poloiek v bankách v dôsledku rýchleho poklesu cien nehnuteností a nárastu nesplácaných úverov spôsobili kapitálovú neprimeranos bánk a následne stratu likvidity bankového sektora
 • Pád banky Lehman Brothers spustil paniku na finanných trhoch, ktorá sa preniesla do spolonosti v USA

4.       Fáza vhadu 

 • Fázu vhadu je moné identifikova plánom  kandidáta na prezidenta Baracka Obamu predstavený v októbri 2008, ktorý je zaloený na troch hlavných bodoch:
  •  Riešenie finanného sektora cez verejné zdroje
  • Transformovanie k trvalo udratenej spolonosti zaloenej na vyuití obnovitených zdrojov energie
  •  Všeobecné zdravotné poistenie pre obanov USA

5.       Verifikácia riešenia krízy

 • Krátkodobé riešenie – záchrana a stabilizácia finanného sektora. Tento proces sa udial cez masívnu emisiu peazí do obehu a záchranu rozhodujúcich investiných bánk. Stiahnutie peazí z obehu priamym spôsobom sa nepredpokladá, skôr cez dlhodobú 10-ronú plazivú infláciu  sa vyrovná hodnota peazí s hodnotou tovarov a sluieb
 • Strednodobé riešenie – opakovaná aplikácia modelu energetickej krízy v roku 2011 má za cie urýchli integráciu EU a dokoni deštrukné procesy v energeticky nároných segmentoch ekonomiky a zárove stimulova ekonomiku smerom k OZE
 •  Dlhodobé riešenie – transformácia k trvalo udratenej spolonosti sa deje cez riešenie nasledovných segmentov:
  • Segment nehnuteností ako 40%-tný spotrebite energie – mení sa architektúra a konštrukné zásady budov smerom k trvalo udratenej architektúre a konštrukných zásad  budov
  • Doprava – prudký rozvoj elektro a hybridných automobilov s nízkou spotrebou fosílnych palív
  • Prudký rozvoj technológií OZE s dôrazom na solárne systémy a tým rozšírenie trvalo vyuívateného energetického zdroja v spolonosti
  • Rozvoj OZE je sprevádzaný technologickým pokrokom v uskladovaní energie a jej distribúcie tak, aby bol vyriešený problém nepredikovatených zdrojov, zvláš solárnej a veternej energie

 

 

Syntetické vyjadrenie riešenia súasnej spoloenskej a hospodárskej krízy:

 

Transformácia k trvalo udratenej spolonosti pri vyuívaní obnovitených zdrojov energie pri najniších investiných nákladoch

 

Podstatná podmienka

 

Transformácia loveka a spolonosti od starého hodnotového systému zaloeného na individuálnom princípe na hodnotový systém s etikou kooperano konkurenných vzahov – návrat k prírodou overeného hodnotového systému.

 

 

Praktické riešenie

 1. Transformácia od fosílnych palív smerom k obnoviteným zdrojom energie si vyaduje vynaloi transformané náklady
 2. Vzhadom na fatálnos potenciálneho politického konfliktu, ktorý by s vekou pravdepodobnosou vznikol pri poklese dostupnosti energie, musia sa tohto procesu zúastni všetky štáty, bez ohadu na to, i na ich území sa nachádza ropa a zemný plyn, alebo nie
 3. Meranie transformaných nákladov je moné docieli cez ocenenie emisií CO2, ako sprievodný produkt pri produkcii energie z fosílnych palív a jeho inverznému ekvivalentu zeleného bonusu, ím k transakným nákladom budú prispieva všetky štáty
 4. Zjednotenie protikladných stanovísk vedcov pri skúmaní otázky, i lovek svojou innosou spôsobuje alebo nespôsobuje klimatické zmeny je z pohadu vynaloenia nákladov na strategickú transformáciu energetického sektora v 40-ronom asovom horizonte  riešenie problému v synergickom efekte bez alšieho dodatoného vynakladania prostriedkov.
 5. Podstatnou podmienkou je prechod od konkurenných vzahov ku kooperano konkurenným vzahom spojených s transformáciou loveka a celej spolonosti a túto transformáciu vyjadri v podobe noriem správania v legislatíve v nadväznosti na ekonomické modely.

 

V roku 2011 cena ropy na svetových trhoch dosiahla v priebehu krátkeho obdobia znovu takmer dvojnásobnú hodnotu a kulminovala v apríli 2011 s postupným klesaním v máji a júni. Poda výpotov len v USA dodatoné náklady na zabezpeenie energie pri takejto cene  predstavujú cca 160 mld. USD, o predstavuje dodatoné zdanenie ekonomiky. Je nutné podotknú, e tento dodatoný príjem je príjmom finanných investorov na kapitálovom trhu a len malá iastka je realizovaná v podobe dodatoného bonusu na produknom trhu s ropou. Oslabenie ekonomík poas krízy v rokoch 2007 a 2010 a zvýšenie zadlenia verejného sektora pri riešení chýb súkromného sektora, hlavne finanného, znamená v priestore EU vytvorenie podmienok pre rýchlejšiu integráciu EU do regulárneho federálneho  štátu s odovzdaním alších právomocí štátov únie do centra v Bruseli a zavedenie federálnej dane na riadenie fiškálnej politiky eurozóny. Vzhadom na reálne odzbrojenie znanej asti krajín EU, oslabenie ekonomík juného bloku EU – Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Grécko a Severného Írska, scenár zrýchlenia integrácie EU sa javí ako jeden z cieov vzniknutej situácie. Vysoká cena ropy zárove znova vyrauje energeticky nároné odvetvia a núti racionalizova výrobu a zárove vytvára ekonomické podmienky na realizáciu transformácie k obnoviteným zdrojom energie. Kee scenár sa opakuje, spa kritériá transaknej analýzy a je moné prehlási, e sa jedná o cielene riadený proces.

 

                                       28. augusta 2011