Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Medzinrodn seminr k reforme dchodkovho systmu na Slovensku, 12. Jn 2002

Cieom konferencie bolo predstavenie rôznych penzijných systémov a vyhodnoti ich vhodnos pre riešenie transformácie priebeného systému dôchodkového zabezpeenia. Rozbory, ktoré mala spolonos HONORS, a.s. k dispozícii umonili predstavi analýzy, ktoré preukazovali, e adaptácia princípov trhu na povinný systém II. piliera povedie k významným nákladom a stratám, dôsledkom ktorých môu by straty v dôchodkovom systéme II. piliera a do hodnôt 20% a 40%, podobne ako to bolo v prípade systému v Chile alebo Vekej Bratánii, podrobne zhodnotených na konferencii Svetovej banky k penzijným systémom. Aj preto bol názov príspevku volený pomerne agresívne a znel:

 

Bude z obana SR nevoník odvádzajúci povinne desiatok modernému feudálovi v podobe správcu dôchodkového systému  a prídu obania SR o dôchodok v rozsahu  300 mld Sk v dnešných cenách alebo v prípade dôchodkov slovenské  politické reprezentácie rozhodnú v záujme obana?

Desa rokov po konferencii môeme zodpovedne a s poutiovaním skonštatova, e výsledky výkonnosti fondov II. piliera skutone vykázali priemerné straty a do výšky 11,98% voi inflácii a a 30% voi projektovanému konzervatívne stanovenému zhodnocovaniu aktív 2% rone nad infláciu.

 

Riešenie, ktoré sme v diskusii predloili, bolo zaloené na vyváenom rozdelení funkcií II. piliera medzi okruh verejných financií a súkromný sektor s prihliadnutím na moderné riešenia v Kanadskom systéme dôchodkového poistenia , systému ktorý OECD vyhodnotilo ako najlepší sociálny systém.