Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Diskusia v NR SR k petcii k II. pilieru December 2007- podklady

V roku 2007 bola asou politickej reprezentácie zorganizovaná petícia k II. pilieru dôchodkového poistenia. Cieom petície bolo zachova pôvodné riešenie nastavenia systému II. piliera v súlade so znením zákona 43/2004 Z.z. Diskusia na samostatnej schôdzi NR SR v decembri 2007 priniesla rad pohadov na riešenie dôchodkového systému a v om zvláš systému II. piliera. Podklady ktoré sme spracovali pre pána poslanca Maroša Kondróta sú uvedené spolu s dôvodovou správou v prílohe tohto materiálu. Opatrenia, ku ktorým pristúpilo MPSVaR sa dajú zhrnú do nasledovných hlavných bodov:

 1. Došlo k otvoreniu systému II. piliera s monosou výstupu zo systému na základe slobodného rozhodnutia obana
 2. Došlo k zvýšeniu odvodov do sociálneho systému z pomeru 1.3 na pomer 1:4
 3. Došlo k aplikácii povinného poskytnutia garancií správcovskými spolonosami

Miesto vecného riešenia problémov systému II. piliera došlo k snahe o dokazovanie nevýhodnosti systému II. piliera pre obana zo strany štátu - pouité argumenty však boli zástupné, mimo jadra problému a z toho dôvodu pre obana nepresvedivé.

Úvod z diskusného príspevku

Absurdita riešenia II. piliera

Pani Marka z Hornej Dolnej ráno o tretej ide podoji kravy a obriadi statok. O 9-tej si umytá sadá k poítau. Na internete si vyhadá investiné stránky, posúdi posledný vývoj na svetových burzách a skontroluje stav svojho dôchodkového útu v II. pilieri. Po chvíli uvaovania vydá pokyn pre svoju DSS, aby  as z jej prostriedkov presunuli z konzervatívneho fondu do rastového fondu v súlade so zákonom o starobnom dôchodkovom sporení.  Po poobedajšom dojení, po tom, o deom dala veeru a skontrolovala ich úlohy do školy, si veer znova sadne k poítau. Kee jej skonilo dvojroné obdobie viazanosti na DSS, analyzuje u niekoko týdov, ktorá DSS bude lepšie zhodnocova jej peniaze odloené na dôchodok. Dnes sa rozhoduje, pretoe u  zajtra sa vyberie do najblišej poboky Sociálnej poisovne vybavi prechod ku konkurennej DSS v súlade s § 64b zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Takto konkrétne vypadá poda môjho názoru absurdné riešenie povinného systému II. piliera v zákone o starobnom dôchodkovom sporení.

o oakáva oban od štátu

Je zrejmé, e zamestnávate  tety Marky v súlade so zákonom bude odvádza v jej mene povinné odvody do Sociálnej poisovne a teta Marka bude oakáva od štátu, ktorý tieto odvody nariadil a mocenskými nástrojmi ich vynucuje plni, slubu. Tou slubou je poistenie jej individuálnych sociálnych rizík[1] , ktoré ju môu v ivote stretnú. Teta Marka je vaná ivotu, e ju riziká zatia obišli a jej a jej rodine sa darí, ale predsa je spokojná, e tieto riziká sú vyriešené a ona môe kudne spáva. Dokonca ani nevie, ktoré sú to riziká, pretoe ke k nim dôjde, funkný systém sociálneho poistenia sa postará o naplnenie svojho poslania. V povinnom systéme tetu Marku vôbec nezaujíma vývoj na finanných trhoch ako aj to, i má ma svoje aktíva v konzervatívnom alebo vyváenom fonde.  Tetu Marku ale zaujíma, i v prípade úrazu bude ošetrená a tie, i v prípade straty schopnosti pracova bude dostáva invalidný dôchodok a v akej výške, i v prípade, e zomrie jej mu, bude ona a jej deti dostáva primerané sirotské a vdovské dôchodky a i jej štátom vynútená a teda aj štátom garantovaná penzia umoní aspo ma strechu nad hlavou a dôstojne i v starobe. Voakedy trochu špekulovala nerobi, ale rýchlo zistila, e sa jej to nevyplatí, lebo by si zníila penziu. Má tri deti a dala ich študova, lebo vedela, e jej štát zvýši penziu a to  z daní, ktoré jej deti vyprodukujú. Štát jej posiela na jej individuálny úet as daní , ktoré platia jej pracujúce deti. Odborne povedané, tete Marke sa zvýši kvalita ivota, ak bude vedie, e v situáciách, ktoré ona ako jednotlivec - oban nevie a nemôe ovplyvni, bude tu funkný systém, z ktorého dostane primerané sociálne zabezpeenie, ktorým sú kryté riziká sociálneho charakteru. To vytvára dôleitý pocit bezpeia a spokojnosti tety Marky. Teta Marka vie, e ke bude ma viac detí a tieto budú lepšie zarába, bude ma vyššiu penziu. A to je to, o reálne zaujíma tetu Marku z Hornej Dolnej, zaujíma ju, hoci to mono nevie vyjadri slovami, za akých podmienok môe preíva svoj ivot v primeranom sociálnom bezpeí a o musí pre to urobi. To je to, o  vytvára podstatnú as kvality ivota tety Marky. Teta Marka má pribline takúto víziu funkného systému sociálneho zabezpeenia.

o oakáva podnikateská sféra od sociálneho systému

To, o zaujíma podnikateskú sféru je, aby v štáte kde podniká, mal k dispozícii vzdelanú, zdravú pracovnú silu a pokia mono, aby náklady s ou spojené boli primerané a konkurenné v porovnaní s inými ekonomikami. Aj podnikatea zaujíma, i sociálny systém má motivané stimuly pre obana k vzdelaniu, práci, i zamestnanec nezneuíva systém zdravotného poistenia a i náklady v podobe odvodov a daní sú primerané. Podnikateskú sféru tie zaujíma, i systém sociálneho a dôchodkového poistenia poskytuje štátom stimulovaný ekonomický priestor na aktívne vytváranie vzahu zamestnávate – zamestnanec.

Viac v prílohách[1] Sociálne zabezpeenie je teda moné definova ako:

 „Súhrnný systém verejných opatrení, ktoré spolonos môe uplatni s cieom ochráni svojich obanov pred ekonomickými a sociálnymi akosami, ktoré by iná mohli by spôsobené znanou stratou príjmov ako výsledok

 1. staroby,
 2. invalidity,
 3. choroby,
 4. nezamestnanosti,
 5. pracovného úrazu,
 6. smrti ivitea rodiny,
 7. materstva,
 8. zdravia (zdravotných nákladov)
 9. a pomôc uahi finannú záa na rodinu pri starostlivosti o deti.“