Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Kanadský systém dôchodkového poistenia

Počas pracovnej cesty v Kanade, účelom ktorej bolo zoznámiť sa s riešením sociálneho a dôchodkového systému, sme sa stretli s celou radou zaujímavých riešení a vyjasnili sme si rad otázok, ktoré usmerňujú prístup k riešeniu transformácie priebežného systému dôchodkového poistenia na systém I. a II. piliera.Kanada sformovala svoj dôchodkový systém ako systém I. priebežného piliera, ktorý je súčasťou všeobecných daní a II. zmiešaného piliera s výškou 10% odvodov. Len tá časť odvodov, ktorá má riešiť rozdiel medzi rovnovážnym priebežným systémom a časťou, ktorá prináleží zníženiu pomeru počtu pracujúcich a počtu dôchodcov, je kapitalizovaná. Napriek tomu, že Svetová banka vyhodnotila Kanadský systém sociálneho poistenia ako najlepší v krajinách OECD, u dôchodkového systému je kritizovaná skutočnosť, že II. pilier celý nie je majetkovo krytý, ale len jedna jeho časť.

Pre účely tohto materiálu som vybral poznatky, ktoré sme získali na Investičnom výbore systému II. piliera dôchodkového systému v Toronte v diskusii s vedením Investičného výboru John A. MacNaughtonom. Cestu som absolvoval s Ing. Marekom Lendackým, v tom čase pracovníkom MPSVaR. Z diskusie vyberám nasledovné poznatky:

 1. V povinnom systéme dôchodkového poistenia neexistuje trh. Je to zákon, ktorý prikazuje účastníkovi II. piliera zriadiť účet a sú to represívne nástroje štátu, ktoré zabezpečujú platby od zamestnávateľa a občana na individuálny účet. Minimalizovanie nákladov sa dá docieliť , ak účty spravuje jeden subjekt v okruhu verejných financií
 2. Aktíva na účtoch je výhodné spravovať cez konkurenčný trh správcov aktív v súkromnej sfére, čo zaisťuje minimálne náklady a maximaklizáciu výnosov a tým aj ziskov.
 3. Medzi správou účtov a správou aktív existuje konflikt záujmu, ktorý zvyšuje náklady a znižuje výnosy a tento konflikt záujmu trvá dovtedy, kým je správca účtov a aktív jeden subjekt, alebo majú subjekty priamy styk.
 4. Zmysel Investičného výboru je inštitucionalizované oddelenie správy účtov od správy aktív, pričom Investičný výbor organizuje súťaž pri správe aktív, ale investičnú politiku a iné závažné rozhodnutia vykonáva Rada riaditeľov včítane výberu prezidenta a generálneho riaditeľa Investičného výboru.
 5. Občanovi výnosy II. piliera garantuje štát, podobne ako pri prvom pilieri
 6. Investičný fond štátu garancie neposkytuje, tie sú obsiahnuté v spôsobe nominácie rady riaditeľov, vedenia investičného výboru a princípmi demokracie a legislatívy
 7. Na otázku Čo urobí generálny riaditeľ Investičného výboru, keď mu zavolá minister financií a požiada ho o investovanie do vládneho projektu pán MacNaughton odpovedal:
  • také niečo sa v Kanade nestane
  • ak by k takémuto niečomu došlo, pán Mac Naughton by podal demisiu
  • do 24 hodín by sa novinári dozvedeli príčinu
  • do 48 hodín by minister financií pod tlakom médií musel podať demisiu
  • do ďaľších 24 hodín by pán MacNaughton bol opätovne vymenovaný do funkcie prezidenta a generálneho riaditeľa Investičného výboru

 

Viac čitateľ nájde na stránke http://www.cppib.ca/Default.html, alebo v prílohe.

Kanadský systém organizácie II. piliera v mnohom inšpiroval autorov pri rozdelení funkcií medzi okruh verejných financií a súkromnú sféru.