Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Kanadsk systm dchodkovho poistenia

Poas pracovnej cesty v Kanade, úelom ktorej bolo zoznámi sa s riešením sociálneho a dôchodkového systému, sme sa stretli s celou radou zaujímavých riešení a vyjasnili sme si rad otázok, ktoré usmerujú prístup k riešeniu transformácie priebeného systému dôchodkového poistenia na systém I. a II. piliera.Kanada sformovala svoj dôchodkový systém ako systém I. priebeného piliera, ktorý je súasou všeobecných daní a II. zmiešaného piliera s výškou 10% odvodov. Len tá as odvodov, ktorá má rieši rozdiel medzi rovnoványm priebeným systémom a asou, ktorá prináleí zníeniu pomeru potu pracujúcich a potu dôchodcov, je kapitalizovaná. Napriek tomu, e Svetová banka vyhodnotila Kanadský systém sociálneho poistenia ako najlepší v krajinách OECD, u dôchodkového systému je kritizovaná skutonos, e II. pilier celý nie je majetkovo krytý, ale len jedna jeho as.

Pre úely tohto materiálu som vybral poznatky, ktoré sme získali na Investinom výbore systému II. piliera dôchodkového systému v Toronte v diskusii s vedením Investiného výboru John A. MacNaughtonom. Cestu som absolvoval s Ing. Marekom Lendackým, v tom ase pracovníkom MPSVaR. Z diskusie vyberám nasledovné poznatky:

 1. V povinnom systéme dôchodkového poistenia neexistuje trh. Je to zákon, ktorý prikazuje úastníkovi II. piliera zriadi úet a sú to represívne nástroje štátu, ktoré zabezpeujú platby od zamestnávatea a obana na individuálny úet. Minimalizovanie nákladov sa dá docieli , ak úty spravuje jeden subjekt v okruhu verejných financií
 2. Aktíva na útoch je výhodné spravova cez konkurenný trh správcov aktív v súkromnej sfére, o zaisuje minimálne náklady a maximaklizáciu výnosov a tým aj ziskov.
 3. Medzi správou útov a správou aktív existuje konflikt záujmu, ktorý zvyšuje náklady a zniuje výnosy a tento konflikt záujmu trvá dovtedy, kým je správca útov a aktív jeden subjekt, alebo majú subjekty priamy styk.
 4. Zmysel Investiného výboru je inštitucionalizované oddelenie správy útov od správy aktív, priom Investiný výbor organizuje súa pri správe aktív, ale investinú politiku a iné závané rozhodnutia vykonáva Rada riaditeov vítane výberu prezidenta a generálneho riaditea Investiného výboru.
 5. Obanovi výnosy II. piliera garantuje štát, podobne ako pri prvom pilieri
 6. Investiný fond štátu garancie neposkytuje, tie sú obsiahnuté v spôsobe nominácie rady riaditeov, vedenia investiného výboru a princípmi demokracie a legislatívy
 7. Na otázku o urobí generálny riadite Investiného výboru, ke mu zavolá minister financií a poiada ho o investovanie do vládneho projektu pán MacNaughton odpovedal:
  • také nieo sa v Kanade nestane
  • ak by k takémuto nieomu došlo, pán Mac Naughton by podal demisiu
  • do 24 hodín by sa novinári dozvedeli príinu
  • do 48 hodín by minister financií pod tlakom médií musel poda demisiu
  • do aších 24 hodín by pán MacNaughton bol opätovne vymenovaný do funkcie prezidenta a generálneho riaditea Investiného výboru

 

Viac itate nájde na stránke http://www.cppib.ca/Default.html, alebo v prílohe.

Kanadský systém organizácie II. piliera v mnohom inšpiroval autorov pri rozdelení funkcií medzi okruh verejných financií a súkromnú sféru.