Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Tri dvody pre pozitvne myslenie

Pocit blaha loveka

Štúdie pocitu blaha zistili prekvapujúco zanedbatené rozdiely v spokojnosti so ivotom medzi umi s úplne ochrnutými dolnými konatinami, normálnymi umi a šastlivcami, ktorí vyhrali v lotérii. Strata monosti pouíva konatiny je urite skuujúca, ale bolo zaznamenané, e veká as postihnutých udí zane pociova pozitívne nálady u niekoko týdov po úraze, ktorý ich ochromil. V priebehu roka väšina z nich má optimistický alebo pesimistický názor na ivot spä, podobný, ako pred nehodou. Podobne, udia, ktorí stratia milovanú osobu (poda škály intenzity stresu tento stav reprezentuje najvyššiu úrove stresu pôsobiaceho na loveka[1] ) vracajú sa do svojej normálnej polohy zhruba do roka. A neexistuje iadny rozdiel v denných náladách medzi umi, ktorí sú extrémne bohatí a umi, ktorí majú skromný príjem[2]. Tieto skutonosti v kombinácii s informáciou, e identické dvojatá vychovávané oddelene, majú vemi podobné hladiny pozitívnych a negatívnych nálad ale naznaujú, e silné udalosti dokáu vychýli doasne polohu bodu šastia, ale po ase je vrátený spä do pôvodnej biologicky urenej polohy pomeru dobrých a zlých nálad. A pretoe tento bod je nastavený biologicky a ivotné pády a výhry ho môu na chvíu posunú s tým, e sa má tendenciu vráti spä do pôvodnej polohy, tieto zistenia viedli k návrhu, e kadý z nás má nastavený bod šastia ako biologicky urený pomer dobrých a zlých nálad.

Individuálny bod šastia

 

          

Distribúcia individuálneho bodu šastia meraná na vzorke 175 udí. Extrémny bod vavo patrí  budhistickému mníchovi 30 rokov cielene trénovaný na emóciu súcitu 

Richard Davidson a kolektív[3] zistili meraním mozgových aktivít na vzorke 175 udí, e sa aktivita mozgu proporcionálne rozkladá na aktivity v pravej a avej asti prefrontálneho laloku a poda intenzity aktivity týchto astí stanovili pre kadého loveka bod, ktorý vystihuje, i daný jedinec aktivuje viac avú alebo pravú as mozgu. Zárove merania lokalizovali, e pokia je prevládajúca aktivita mozgu v pravej asti, testované osoby hlásia pociovanie negatívnych emócií ako je hnev, závis, nenávis a pod. Naopak, pokia mozog vykazuje vyššiu aktivitu v avej asti, diagnostikované osoby vyjadrovali príjemné  pocity z kladného spektra emócií šastia. Na základe týchto meraní bol skonštruovaný graf, uvedený na obrázku íslo 1, ktorý vystihuje poet osôb v závislosti od ich priemernej lokalizácie aktivít mozgových štruktúr. Táto krivka vystihuje typické gaussovské rozloenie. Experiment vykonaný Davidsonom  preukazuje vyššie uvedený názor o existencii individuálneho bodu šastia jednotlivca.

Nové výsledky výskumu v oblasti neurobiológie v kombinácii s výskumom emócii a výskumom chovania sa loveka v oblasti sociálnych situácií umoujú formulova predpoklad, e veda poskytuje aleko viac dôkazov o prospešnosti pre loveka k pristupovaniu riešenia problémov spôsobom pozitívneho nazerania na riešenie problému, ako z opanej pozície aplikácie negatívnych emócií pri riešení problémov. V zásade existujú prinajmenšom tri základné dôvody, preo pozitívny prístup je z dlhodobejšieho hadiska výhodnejší pre loveka:

  1. Kvalita ivota je neporovnatene vyššia u loveka pozitívne vnímajúci svet ako opane
  2. Pozitívne nazerajúci lovek má šancu doi sa o 8 rokov viac ako lovek oplývajúci negatívnymi emóciami.
  3. Z dlhodobého hadiska pozitívne mysliaci lovek  potenciálne môe dosiahnu  vyšší ekonomický zisk ako v prípade ivota zaloeného na negatívnych emóciách

[1] Atkinsonová a kol.  Psychológia, Portál, Praha 2003 str. 491

[2] Daniel Goleman, Deštruktívne emócie, IKAR 2004 str. 352

[3] Daniel Goleman, Deštruktívne emócie, IKAR 2004 str.355