Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

SOCILNY SYSTM

Vzhadom na prebiehajúcu spoloenskú diskusiu k riešeniu sociálneho a dôchodkového systému sa spolonos HONORS, a.s. rozhodla zverejni originálny návrh na riešenie súasných problémov. Zárove sprítupujeme prierezové dokumenty z jednotlivých rokov, dokumentujúce systematickú prácu pri riešení transformácie dôchodkového systému, ktorá  bola zahájená v roku 1999.

 1. Riešenie a dokumenty spracované na základe zmluvy s MPSVaR z rokov 1999 a 2002
 2. Dokumenty z konferencie International Seminar on Pension Reform in Slovakia, Bratislava, June 12, 2002
 3. Podklady pre vystúpenie v rozprave poslanca Maroša Kondróta v NR SR k petícii k II. pilieru v decembri 2007 a dôvodová správa
 4. Prierez problémov sociálneho systému uverejnený v Parlamentnom kuriéri 6/2009

Sociálny  a dôchodkový systém predstavuje jednu z rozhodujúcich astí systému verejných financií. Akékovek nevyváené rozhodnutie a zmeny v om môu vyvola dlhodobé dôsledky, ktoré môu by viditené a po niekokých rokoch. Ako rozhodujúci problém sociálneho a dôchodkového systému bol identifikovaný demografický problém. Kee podstatu dôchodkového systému predstavuje medzigeneraný transfer medzi tromi generáciami, je potrebné aj s rizikom neuritosti, robi projekcie v primeranom asovom horizonte 70 a 75 rokov. Len vtedy je moné spoíta, kam systém smeruje a hlavne, akými opatreniami je moné zvráti negatívne trendy tak, aby sa systém stal trvale udratený. Identifikovaný budúci malý poet pracujúcich voi potu dôchodcov motivuje v jednotlivých štátoch prijíma opatrenia, ktoré zahrujú:

 1. Riešenie úrovne solidarity a zásluhovosti dôchodkového systému
 2. Novo definujú štandardný vek odchodu do dôchodku, alebo poet povinných rokov prispievania do sociálneho systému vo väzbe na priemerný vek doitia
 3. Vytvára majetkové rezervy pre iastoné krytie budúcich dôchodkov
 4. Rieši otázku demografického problému, ktorý na kolektívnej úrovni predstavuje problém verejného statku a na individuálnej úrovni problém ierneho pasaiera
 5. V povinnom systéme poskytnú pre obana zmysluplné garancie zachovania hodnôt odvedených odvodov v podobe dôchodkov

Moderné prístupy k riešeniu dôchodkového systému vyuívajú prienik spoloného, priebene organizovaného systému a systému s individuálnymi útami, ktoré majú majetkové krytie. Analýzy z rokov 1999 a 2001 poukazovali na to, e riešenia implementované v Chile alebo Vekej Británii povedú k 20% a 40%-tným stratám. Súasný stav výnosov fondov II. piliera to potvrdzuje. Riešenie transformácie dôchodkového systému, ktoré spolonos HONORS, a.s. vypracovala v rokoch 1999 a 2002 pre MPSVaR SR je zaloené na vyváenom rozdelení funkcií dôchodkového systému medzi okruh verejných financií a súkromný sektor. Toto riešenie bolo aj súasou materiálu MPSVaR SR, ktorý vláda prerokovala da 7. augusta 2002 pod íslom UV-5450/2002. S odstupom asu je moné ukáza, e riešenie obsahuje oproti súasnému stavu rad výhod, i u sa to jedná pre obana, náklady a výnosy samotného dôchodkového systému, jeho bezpenos a tie zaha významným spôsobom  riešenie problematiky okruhu verejných financií.  V navrhovanom riešení :

 1. Zachováva sa podiel odvodov do II. Piliera vo výške 9%  
 2. Zachováva sa správa aktív v súkromnej sfére na konkurennom základe
 3. Zachováva sa majetkové krytie útov II. piliera
 4. Rieši problematiku zachovania rovnakých práv obanov v povinnom dôchodkovom systéme v súlade s Ústavou SR
 5. Vyuíva sa výhoda ekonomiky z rozsahu a výrazne sa zniujú náklady pri správe útov
 6. Navrhované riešenie umouje štátu nastavi garanciu pre II. pilier  tak isto, ako v prípade I. piliera
 7. Zavedením parametra povinného prispievania do sociálneho systému poas 37 rokov je moné vytvori asový interval pre slobodné rozhodnutie obana v súlade s jeho podmienkami o odchode do dôchodku
 8. Rieši otázku trvalej konsolidácie verejných financií v rozsahu roných odvodov 800 mil. € a jedno rázového zníenia dlhu verejných financií o cca 5 mld €