Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

SOCIÁLNY SYSTÉM

Vzhľadom na prebiehajúcu spoločenskú diskusiu k riešeniu sociálneho a dôchodkového systému sa spoločnosť HONORS, a.s. rozhodla zverejniť originálny návrh na riešenie súčasných problémov. Zároveň sprítupňujeme prierezové dokumenty z jednotlivých rokov, dokumentujúce systematickú prácu pri riešení transformácie dôchodkového systému, ktorá  bola zahájená v roku 1999.

 1. Riešenie a dokumenty spracované na základe zmluvy s MPSVaR z rokov 1999 až 2002
 2. Dokumenty z konferencie International Seminar on Pension Reform in Slovakia, Bratislava, June 12, 2002
 3. Podklady pre vystúpenie v rozprave poslanca Maroša Kondróta v NR SR k petícii k II. pilieru v decembri 2007 a dôvodová správa
 4. Prierez problémov sociálneho systému uverejnený v Parlamentnom kuriéri 6/2009

Sociálny  a dôchodkový systém predstavuje jednu z rozhodujúcich častí systému verejných financií. Akékoľvek nevyvážené rozhodnutie a zmeny v ňom môžu vyvolať dlhodobé dôsledky, ktoré môžu byť viditeľné až po niekoľkých rokoch. Ako rozhodujúci problém sociálneho a dôchodkového systému bol identifikovaný demografický problém. Keďže podstatu dôchodkového systému predstavuje medzigeneračný transfer medzi tromi generáciami, je potrebné aj s rizikom neurčitosti, robiť projekcie v primeranom časovom horizonte 70 až 75 rokov. Len vtedy je možné spočítať, kam systém smeruje a hlavne, akými opatreniami je možné zvrátiť negatívne trendy tak, aby sa systém stal trvale udržateľný. Identifikovaný budúci malý počet pracujúcich voči počtu dôchodcov motivuje v jednotlivých štátoch prijímať opatrenia, ktoré zahrňujú:

 1. Riešenie úrovne solidarity a zásluhovosti dôchodkového systému
 2. Novo definujú štandardný vek odchodu do dôchodku, alebo počet povinných rokov prispievania do sociálneho systému vo väzbe na priemerný vek dožitia
 3. Vytvárať majetkové rezervy pre čiastočné krytie budúcich dôchodkov
 4. Riešiť otázku demografického problému, ktorý na kolektívnej úrovni predstavuje problém verejného statku a na individuálnej úrovni problém čierneho pasažiera
 5. V povinnom systéme poskytnúť pre občana zmysluplné garancie zachovania hodnôt odvedených odvodov v podobe dôchodkov

Moderné prístupy k riešeniu dôchodkového systému využívajú prienik spoločného, priebežne organizovaného systému a systému s individuálnymi účtami, ktoré majú majetkové krytie. Analýzy z rokov 1999 až 2001 poukazovali na to, že riešenia implementované v Chile alebo Veľkej Británii povedú k 20% až 40%-tným stratám. Súčasný stav výnosov fondov II. piliera to potvrdzuje. Riešenie transformácie dôchodkového systému, ktoré spoločnosť HONORS, a.s. vypracovala v rokoch 1999 až 2002 pre MPSVaR SR je založené na vyváženom rozdelení funkcií dôchodkového systému medzi okruh verejných financií a súkromný sektor. Toto riešenie bolo aj súčasťou materiálu MPSVaR SR, ktorý vláda prerokovala dňa 7. augusta 2002 pod číslom UV-5450/2002. S odstupom času je možné ukázať, že riešenie obsahuje oproti súčasnému stavu rad výhod, či už sa to jedná pre občana, náklady a výnosy samotného dôchodkového systému, jeho bezpečnosť a tiež zahŕňa významným spôsobom  riešenie problematiky okruhu verejných financií.  V navrhovanom riešení :

 1. Zachováva sa podiel odvodov do II. Piliera vo výške 9%  
 2. Zachováva sa správa aktív v súkromnej sfére na konkurenčnom základe
 3. Zachováva sa majetkové krytie účtov II. piliera
 4. Rieši problematiku zachovania rovnakých práv občanov v povinnom dôchodkovom systéme v súlade s Ústavou SR
 5. Využíva sa výhoda ekonomiky z rozsahu a výrazne sa znižujú náklady pri správe účtov
 6. Navrhované riešenie umožňuje štátu nastaviť garanciu pre II. pilier  tak isto, ako v prípade I. piliera
 7. Zavedením parametra povinného prispievania do sociálneho systému počas 37 rokov je možné vytvoriť časový interval pre slobodné rozhodnutie občana v súlade s jeho podmienkami o odchode do dôchodku
 8. Rieši otázku trvalej konsolidácie verejných financií v rozsahu ročných odvodov 800 mil. € a jedno rázového zníženia dlhu verejných financií o cca 5 mld €