Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Návrh riešenia dôchodkového systému

Predseda vlády vyzval sociálnych partnerov a mimovládne organizácie na podávanie návrhov na riešenie deficitu verejných financií a problémov spojených so zavedením dvojpilierového dôchodkového systému v Slovenskej republike v roku 2005, ktoré v konečnom dôsledku  mali negatívny dopad na verejné financie, ale najmä na úspory sporiteľov v II. pilieri. Je to strata fondov II. piliera vo výške 660 mil.€ oproti inflácii. To predstavuje  stratu vo výške 11,98%. Tieto výsledky potvrdili, že všetky negatíva, známe už v roku 2000, z realizovaného funkčného usporiadania povedú k strate 20% až 40%, podobne ako v Chile a vo Veľkej Británii. Konzervatívny model zhodnocovania aktív pracuje s 2% tnýjm zhodnotením nad infláciu a modely MPSVaR a OECD pracujú so zhodnotením 3% aktív nad infláciu. Vtedy dosahujú straty fondov II. piliera úroveň 30 až 33%. Priebeh reálnych výnosov aktív fondov II. piliera je zobrazený nižšie.

    

                  Celkové reálne zhodnotenie dôchodkových fondov k 31.3.2012 Zdroj: MPSVaR

Spoločnosť HONORS, a.s. sa problematike sociálneho systému Slovenekej republiky venuje už od roku 1999 a preto prijala výzvu predsedu vlády a predložila mu dňa 7. 6. 2012  návrh riešenia súčasných problémov dôchodkového systému, aj v kontexte znižovania deficitu verejných financií. Riešenie vychádza z návrhu z roku 2001, ktorý bol prejednaný vo vláde SR dňa 7. augusta 2002 pod číslom UV-5450/2002. Kompletný materiál "Návrh riešenia súčasných problémov dôchodkového poistenia a súvisiacich problémov sociálneho systému"si aj so "Sprievodným listom predsedovi vlády" úvádzame v prílohe.

Predložený návrh sumarizuje desať základných okruhov problémov súčasného dôchodkového systému ktoré je nevyhnutné riešiť nasledovne:

  1. Pevne zadefinovať v zákone sociálne riziká
  2. Riešiť vyváženú solidaritu a zásluhovosť v súlade s odporučeniami ILO  v systéme dôchodkového poistenia na doporučených pomeroch výšky odvodov 3:1 na vstupe a 2:1 na výstupe zo systému, čo umožňuje minimalizovať finančné náklady na zabezpečenie systému a tým zabezpečuje konkurencie schopnosť ekonomiky SR. Pre sociálny systém zabezpečiť finančné zdroje primárne z odvodov a vylúčiť alebo minimalizovať príjmy zo všeobecných daní.
  3. Zosúladiť rozdelenie systému na I. a II. pilier s Ústavou SR a zaistiť, aby pri rovnakých odvodoch do systému bol pre občanov zaistený aj rovnaký dôchodok. Z princípu verejných financií vyplýva, že pri správe účtov v systéme II. piliera neexistuje trh. 
  4. Zavedením konkurencie do správy aktív v systéme II. Piliera dôjde k zvýšeniu výnosov pri správe aktív s očakávaným zhodnotením 2-3% ročne.
  5. Popísané rozloženie funkcií medzi okruh verejných financií a súkromný sektor umožňuje poskytnúť štátom garancie v prospech občana v tej istej úrovni ako v I. pilieri.
  6. Vytvorenie fondu medzigeneračnej solidarity ako súčasti Sociálnej poisťovne rieši problematiku likvidity Sociálnej poisťovne
  7. Pokiaľ dôjde k spoločenskej dohode, je  možné na vstupe do II. piliera zaviesť tú istú úroveň solidarity ako v I. pilieri a tým zlacniť systém a zvýšiť konkurencie schopnosť ekonomiky SR na medzinárodných trhoch
  8. Je vhodné oddeliť správu aktív a správu účtov tretím subjektom – Investičným výborom a vyriešiť konflikt záujmu a zároveň oddeliť okruh verejných financií od súkromnej sféry s dopadom na zvýšenie výnosnosti aktív
  9. Riešenie solidarity v systéme umožňuje vztiahnuť povinnosť prispievania do systému na 37 rokov a tým vytvoriť slobodu pre občana  pri rozhodovaní o odchode do dôchodku, pokiaľ aktívne prispieval do systému sociálneho poistenia 37 rokov a jeho vypočítaný starobný dôchodok dosahuje 1,2 násobok životného minima pre jeho individuálny vek dožitia
  10. Počet rokov , počas ktorých občan prispieva do systému je vhodné naviazať na strednú dobu dožitia