Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Nvrh rieenia dchodkovho systmu

Predseda vlády vyzval sociálnych partnerov a mimovládne organizácie na podávanie návrhov na riešenie deficitu verejných financií a problémov spojených so zavedením dvojpilierového dôchodkového systému v Slovenskej republike v roku 2005, ktoré v konenom dôsledku  mali negatívny dopad na verejné financie, ale najmä na úspory sporiteov v II. pilieri. Je to strata fondov II. piliera vo výške 660 mil.€ oproti inflácii. To predstavuje  stratu vo výške 11,98%. Tieto výsledky potvrdili, e všetky negatíva, známe u v roku 2000, z realizovaného funkného usporiadania povedú k strate 20% a 40%, podobne ako v Chile a vo Vekej Británii. Konzervatívny model zhodnocovania aktív pracuje s 2% tnýjm zhodnotením nad infláciu a modely MPSVaR a OECD pracujú so zhodnotením 3% aktív nad infláciu. Vtedy dosahujú straty fondov II. piliera úrove 30 a 33%. Priebeh reálnych výnosov aktív fondov II. piliera je zobrazený nišie.

    

                  Celkové reálne zhodnotenie dôchodkových fondov k 31.3.2012 Zdroj: MPSVaR

Spolonos HONORS, a.s. sa problematike sociálneho systému Slovenekej republiky venuje u od roku 1999 a preto prijala výzvu predsedu vlády a predloila mu da 7. 6. 2012  návrh riešenia súasných problémov dôchodkového systému, aj v kontexte zniovania deficitu verejných financií. Riešenie vychádza z návrhu z roku 2001, ktorý bol prejednaný vo vláde SR da 7. augusta 2002 pod íslom UV-5450/2002. Kompletný materiál "Návrh riešenia súasných problémov dôchodkového poistenia a súvisiacich problémov sociálneho systému"si aj so "Sprievodným listom predsedovi vlády" úvádzame v prílohe.

Predloený návrh sumarizuje desa základných okruhov problémov súasného dôchodkového systému ktoré je nevyhnutné rieši nasledovne:

  1. Pevne zadefinova v zákone sociálne riziká
  2. Rieši vyváenú solidaritu a zásluhovos v súlade s odporueniami ILO  v systéme dôchodkového poistenia na doporuených pomeroch výšky odvodov 3:1 na vstupe a 2:1 na výstupe zo systému, o umouje minimalizova finanné náklady na zabezpeenie systému a tým zabezpeuje konkurencie schopnos ekonomiky SR. Pre sociálny systém zabezpei finanné zdroje primárne z odvodov a vylúi alebo minimalizova príjmy zo všeobecných daní.
  3. Zosúladi rozdelenie systému na I. a II. pilier s Ústavou SR a zaisti, aby pri rovnakých odvodoch do systému bol pre obanov zaistený aj rovnaký dôchodok. Z princípu verejných financií vyplýva, e pri správe útov v systéme II. piliera neexistuje trh. 
  4. Zavedením konkurencie do správy aktív v systéme II. Piliera dôjde k zvýšeniu výnosov pri správe aktív s oakávaným zhodnotením 2-3% rone.
  5. Popísané rozloenie funkcií medzi okruh verejných financií a súkromný sektor umouje poskytnú štátom garancie v prospech obana v tej istej úrovni ako v I. pilieri.
  6. Vytvorenie fondu medzigeneranej solidarity ako súasti Sociálnej poisovne rieši problematiku likvidity Sociálnej poisovne
  7. Pokia dôjde k spoloenskej dohode, je  moné na vstupe do II. piliera zavies tú istú úrove solidarity ako v I. pilieri a tým zlacni systém a zvýši konkurencie schopnos ekonomiky SR na medzinárodných trhoch
  8. Je vhodné oddeli správu aktív a správu útov tretím subjektom – Investiným výborom a vyrieši konflikt záujmu a zárove oddeli okruh verejných financií od súkromnej sféry s dopadom na zvýšenie výnosnosti aktív
  9. Riešenie solidarity v systéme umouje vztiahnu povinnos prispievania do systému na 37 rokov a tým vytvori slobodu pre obana  pri rozhodovaní o odchode do dôchodku, pokia aktívne prispieval do systému sociálneho poistenia 37 rokov a jeho vypoítaný starobný dôchodok dosahuje 1,2 násobok ivotného minima pre jeho individuálny vek doitia
  10. Poet rokov , poas ktorých oban prispieva do systému je vhodné naviaza na strednú dobu doitia