Sociálny systém
Etika
Obnoviteľné zdroje energie

Analýza zahraničných systémov dôchodkového poistenia

Spoločnosť HONORS, a.s., na základe zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2001vypracovala analýzu nákladov rôznych dôchodkových systémov, ktoré pristúpili k reforme zavedením kapitalizačného piliera a taktiež spracovala analýzu nákladov amerických podielových fondov, ktorá mala byť návodom ako optimalizovať náklady na správu II. piliera dôchodkového poistenia.

Na týchto stránkach chceme ukázať, že už v roku 2001analýzy jednoznačne ​poukazovali na riziká, ktoré zavedenie kapitalizácie do dôchodkového systému prinesie, ale taktiež riešenia ako sa im vyvarovať, aby reforma dôchodkového systému na Sovensku prebehla čo možno s najnižšími transformačnými nákladmi.

Na základe štúdijného pobytu zástupcu MPSVaR SR a zástupcu spoločnosti HONORS, a.s. v Kanade vznikol nielen popis kanadského systému dôchodkového poistenia, ale aj návrh na riešenie transformácie dôchodkového systému na Slovensku, ktorého výstupom bolo navrhované riešenie v podobe transformácie II. piliera na doporučené riešenie A podľa legislatívneho zámeru prejednaného na vláde SR dňa 7. augusta 2007 pod číslom UV-5450/2002. Tento návrh rieši značnú časť problémov, spojených s :

  1. dodržaním ústavných princípov rovnosti,
  2. nákladov systému II. piliera,
  3. výnosov aktív II. piliera,
  4. problémov spojených s likviditou Sociálnej poisťovne
  5. problémov spojených  s konsolidáciou verejných financií.

Jedná sa o racionálne a vyvážené rozdelenie funkcií II. piliera medzi okruh verejných financií a súkromný sektor.