Socilny systm
Etika
Obnoviten zdroje energie

Analza zahraninch systmov dchodkovho poistenia

Spolonos HONORS, a.s., na základe zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2001vypracovala analýzu nákladov rôznych dôchodkových systémov, ktoré pristúpili k reforme zavedením kapitalizaného piliera a taktie spracovala analýzu nákladov amerických podielových fondov, ktorá mala by návodom ako optimalizova náklady na správu II. piliera dôchodkového poistenia.

Na týchto stránkach chceme ukáza, e u v roku 2001analýzy jednoznane ​poukazovali na riziká, ktoré zavedenie kapitalizácie do dôchodkového systému prinesie, ale taktie riešenia ako sa im vyvarova, aby reforma dôchodkového systému na Sovensku prebehla o mono s najnišími transformanými nákladmi.

Na základe štúdijného pobytu zástupcu MPSVaR SR a zástupcu spolonosti HONORS, a.s. v Kanade vznikol nielen popis kanadského systému dôchodkového poistenia, ale aj návrh na riešenie transformácie dôchodkového systému na Slovensku, ktorého výstupom bolo navrhované riešenie v podobe transformácie II. piliera na doporuené riešenie A poda legislatívneho zámeru prejednaného na vláde SR da 7. augusta 2007 pod íslom UV-5450/2002. Tento návrh rieši znanú as problémov, spojených s :

  1. dodraním ústavných princípov rovnosti,
  2. nákladov systému II. piliera,
  3. výnosov aktív II. piliera,
  4. problémov spojených s likviditou Sociálnej poisovne
  5. problémov spojených  s konsolidáciou verejných financií.

Jedná sa o racionálne a vyváené rozdelenie funkcií II. piliera medzi okruh verejných financií a súkromný sektor.